Glyph

Ka pravosuđu po meri deteta

Vreme realizacije: jul 2013 – maj 2014. godine

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijaku podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu. Partneri na projektu su i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

Projekat treba da doprinese razvoju pravosuđa po meri deteta kao važnom koraku ka ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta u Republici Srbiji. Težište projekta je na sprovođenju istraživanja čiji je cilj formulisanje preporuka za unapređenje sudske prakse sa namerom da se obezbedi donošenje odluka u najboljem interesu deteta i uz puno poštovanje prava deteta na participaciju u građanskim i krivičnim sudskim postupcima.

Projektom su predviđeni sledeći metodi prikupljanja podataka: „Desk-review“ – opšti osvrt na sve relevantne zakone i podzakonska akta u cilju mapiranja uloge i nadležnosti centra za socijalni rad u građanskim i krivičnim sudskim postupcima; Polu-strukturisani intervju sa reprezentativnim uzorkom sudija koji omogućava statističku obradu i analizu (upitnik kao instrument istraživanja); Pet fokus grupa sa odabranim predstavnicima sistema socijalne zaštite (minimum 40 učesnika); Analiza odabranog broja (minimum 30 ukupno – 10 krivičnih i 20 građanskih) krivičnih i porodičnopravnih slučajeva Vrhovnog suda, Apelacionog suda i Prvog osnovnog suda u Beogradu u kojima se dete može naći kao tužilac, žrtva (oštećeni) ili učinilac krivičnog dela.

Ostvareni rezultati:

  • u periodu do kraja decembra 2013. godine izrađen je opšti osvrt na sve relevantne zakone i podzakonska akta u cilju mapiranja uloge i nadležnosti centra za socijalni rad u građanskim i krivičnim sudskim postupcima, dok su u procesu finalizacije upitnici koji će biti prosleđeni sudijama, sudskim upravama i predstavnicima centara za socijalni rad.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.