Glyph

Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu

Vreme realizacije: april 2013 – april 2014. godine

Projekat realizuje Centar za prava deteta, a finansira ga Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Reč je o projektu koji je usmeren na osnaživanje sportskih udruženja za ostvarivanje i promociju ljudskih prava kroz uspostavljanje mehanizma za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu. Težište projekta je na pripremi Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu, kroz koji će biti formulisane celovite mere i mehanizmi za prevenciju i zaštitu mladih sportista od nasilnih oblika ponašanja koji se javljaju u ovom okruženju.

Ostvareni rezultati:

  • formirana radna grupa za izradu Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu od 9 članova koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, profesionalci iz oblasti sporta, prevencije i zaštite dece i mladih od nasilja, predstavnik Sportskog saveza Srbije i predstavnici Centra za prava deteta. Tokom 2013. godine održana su 4 sastanka Radne grupe;
  • realizovano je 5 fokus grupa s ciljem da se postojeći statistički podaci o pojavi nasilja među i nad decom u sportu obogate ličnim uvidima, neposrednim iskustvom i kvalitativno razmotri zatečena situacija, kao i mogućnosti u razvoju sistema zaštite dece/mladih sportista koji učestvuju u organizovanim sportskim aktivnostima. Fokus grupe organizovane su sa sledećim relevantnim akterima: domaće i međunarodne organizacije koje se u celini ili delom bave prevencijom i zaštitom dece i mladih od nasilja, sportski savezi i treneri koji neposradno rade sa decom i mladima, mladi sportisti i sportistkinje, roditelji mladih sportista i sportski novinari;
  • na osnovu pripremljenog detaljnog plana implementira se kampanja podizanja svesti o problemu pod nazivom „Poentiraj u sportskom duhu“.

U periodu do 17. aprila 2014. godine planirano je da se organizuje još jedan sastanak Radne grupe, finalizuje i odštampa Model protokola i pripremi i realizuje završna konferencije o unpređenju sistema zaštite dece i mladih od nasilja u sportu.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.