Glyph

Izrada drugog alternativnog (suplementarnog) periodičnog izveštaja o pravima deteta u Srbiji za Komitet za prava deteta – Watching Child Rights

Vreme realizacije: oktobar 2013 – januar 2014. godine

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestaloci dečje fondacije

Projekat ima za cilj pripremu drugog alternativnog (suplementranog) periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji, podnošenje i prezentovanje izveštaja pred Komitetom za prava deteta. Projektne aktivnosti obuhvataju osnaživanje Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji za proces izveštavanja i organizaciju sastanaka Koalicije s ciljem pripreme izveštaja. Jedna od planiranih projektnih aktivnosti je i uključivanje tri grupe dece i mladih iz Beograda, Užica i Niša, koje su bile uključene u pripremu Izveštaja o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih u obeležavanje godišnjice usvajanja Konvencije o pravima deteta.

Ostvareni rezultati:

  • u period od oktobra do decembra organizovana su i održana 3 sastanka Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji. Sastanci su organizovani kroz rad u dve podgrupe (grupa za pripremu izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i grupa za pripremu izveštaja o sprovođenju Fakultativnog protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečojoj pornografiji);
  • u nedelji kada se obeležava godišnjica usvajanja Konvencije o pravima deteta, 3 grupe dece i mladih iz Užica, Beograda i Niša organizovale su ukupno 3 debate sa učeničkim parlamentima u osnovnim školama. Teme debata bile su bazirane na rezultatima „Izveštaja o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“. U realizaciju ovih aktivnosti bio je uključen 61 učenik/ca (35 učenika, 26 učenica), dok je 15 zaposlenih u obrazovanju bilo uključeno u organizaciju i realizaciju debate.

Nastavak aktivnosti planiran je u 2014. godini.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.