Glyph

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje primene prava deteta

Cilj ovog projekta predstavljalo je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje primene prava deteta, kao i njihove međusobne saradnje putem sastanaka, treninga, i pripreme i dostavljanja raznovrsnog materijala partnerskim organizacijama.

Održana su tri celodnevna sastanka/treninga. Odabran je i pripremljen materijal relevantan za problematiku praćenja primene prava deteta, kao i onaj u vezi sa jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima prava deteta. Preveden je Vodič za organizacije civilnog društva za izveštavanje pred Komitetom za prava deteta, kao i Opšti komentari Komiteta za prava deteta koji do sada nisu bili prevođeni, i ti dokumenti su dostavljeni na tim sastancima. Sačinjene su pravne analize oba Fakultativna protokola, kao i ostalih pravnih instrumenata neophodnih za primenu Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji.

Koalicija organizacija za praćenje primene prava deteta razvila je matricu za prikupljanje i diseminaciju prikupljenih podataka u vezi sa stanjem prava deteta u Srbiji. Uspostavljena je i Google grupa za članice Koalicije radi lakše i brže komunikacije među njima.

Realizaciju aktivnosti u okviru ovog desetomesečnog projekta godini podržao je OEBS.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.