Glyph

Naziv projekta: “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje primene prava deteta“
Donator: Misija OEBS’a u Srbiji
Period sprovođenja: 20.09.2023 – 30.12.2023

Sa ovim projektom, Centar za prava deteta (CRC), uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, planira da organizuje tri dijaloga o pravima deteta u Srbiji. Osnovni cilj ovog projekta je da olakša sveobuhvatni i inkluzivni dijalog među profesionalcima iz različitih sektora, uključujući socijalnu zaštitu, policiju, zdravstvo, obrazovanje, tužioce, sudije, parlamentarce, predstavnike vlade, nezavisne institucije za ljudska prava, decu, medije i civilno društvo. Zajedno će identifikovati nedostatke i razviti preporuke za dugoročne mere za efikasnu borbu protiv nasilja nad decom. Ključni fokus projekta je promovisanje stavova tolerancije, razumevanja i dijaloga, prepoznajući ih kao ključne stubove za eliminaciju nasilja u srpskom društvu.

Projekat pre svega ima za cilj da koristi deci koja su u riziku da dožive različite oblike nasilja, uključujući one koji već postali žrtve nasilja. Projekat je osmišljen da identifikuje nedostatke i oblasti za poboljšanje zaštite dece od nasilja i razvije konkretne mere za prevenciju nasilja nad decom.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.