Glyph

Izrada materijala o pravima i obavezama dece koja se nalaze u institucijama (Zavodi za vaspitanje i obrazovanje, Vaspitno popravni dom i Maloletnički zatvor)

 

Vreme realizacije: septembar – novembar 2013. godine

Projekat je realizovala Pravosudna akademija uz finansijsku podršku International Management Group i u saradnji sa Centrom za prava deteta

Tokom septembra 2013. godine, u sklopu projekta Pravosudne akademije, Centar za prava deteta je realizovao 5 radionica s ciljem pripreme materijala prilagođenog maloletnim licima o pravima i obavezama koje oni imaju u institucijama za izvršenje zavodskih vaspitnih mera i kazne maloletničkog zatvora. Radionicama su prisustvovali maloletni učinioci krivičnih dela kojima je izrečena zavodska vaspitna mera upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanja u vaspitno-popravni dom i kazna maloletničkog zatvora. Ciljevi radionica bili su da se utvrdi koliko i kako maloletni učinioci krivičnih dela razumeju svoja prava i obaveze u institucijama, kakva dodatna pojašnjenja su im potrebna kako bi razumeli koja prava i obaveze imaju i ispita u kojoj formi i na koji način bi voleli da se informišu o svojim pravima i obavezama.

Na osnovu održanih radionica pripremljeni su prilagođeni materijali, koji su usvojeni od strane Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.