Glyph

Učešće dece u procesu izveštavanja pred Komitetom za prava deteta – Modeli dobre prakse

Centar za prava deteta je u periodu od 2007. do 2010. godine radio na podršci i uključivanju dece u proces izveštavanja pred Komitetom za prava deteta. U tom smislu Centar je razvio metodologiju po kojoj su deca uključena u proces izveštavanja pred Komitetom. Koalicija dece je izradila Izveštaj o sprovođenju Konvencije o pravima deteta i predstavila ga na posebnoj sesiji Komiteta. Takođe, Koalicija dece je u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta učestvovala u izradi Izveštaja po Fakultativnim protokolima. Imajući u vidu da su iskustvo i rad koalicije dece od strane Komiteta ocenjeni kao model dobre prakse koji odražava punu participaciju dece i mladih, Centar za prava deteta i predstavnici koalicije dece su tokom 2010. godine izradili publikacije putem koje su iskustvo stečeno u procesu izveštavanja podelili sa svojim vršnjacima i organizacijama i inistitucijama koje se zalažu za ostvarivanje prava deteta kako u Srbiji tako i u drugim zemljama.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.