Glyph

Živeti prava deteta 2010-2012

Namera ovog projekta bila je da promoviše participativni model praćenja primene prava deteta kroz razvoj kapaciteta dece i civilnog društva za praćenje i lobiranje za poboljšanje prava deteta, a u partnerstvu dece i odraslih. Partneri na projektnim aktivnostima bili su Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji i dečje grupe koje deluju u okviru partnerskih organizacija.

U prvoj godini realizacije projektnih aktivnosti kao cilj postavljen je razvoj partnerstva između dece i odraslih u aktivnostima koje se tiču monitoringa i zagovaranja, da bi se u naredne dve godine ciljevi odnosili još i na podizanje svesti kod donosilaca odluka o značaju učešća dece u pripremi Državnih izveštaja o primeni prava deteta, kao i na izgradnju operativne Koalicije za praćenje prava deteta za monitoring i zagovaranje kako bi se poboljšalo stanje prava deteta.

Realizaciju aktivnosti podržali su Save the Children Norway i Save the Children Sweden.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.