Glyph

Konsultativni sastanak u vezi sa neophodnošću izrade novog strateškog okvira za ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji

Vreme realizacije: decembar 2013. godine

Centar za prava deteta organizovao je i realizovao konsultativni sastanak u saradnji i uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Misija u Srbiji

Centar za prava deteta pokrenuo je inicijativu o neophodnosti izrade novog strateškog okvira za ostvarivanje prava deteta imajući u vidu da postojeći Nacionalni plan akcije za decu ističe 2015. godine te je neophodno pristupiti izradi novog strateškog okvira koji će biti u skladu sa preporukama Komiteta za prava deteta, odnosno koji će na sveobuhvatan i jasan način definisati politiku Republike Srbije prema deci. S ciljem razmatranja koraka neophodnih za pripremu budućeg strateškog dokumenta Centar za prava deteta organizovao je zajednički konsultativni sastanak sa predstavnicima relevantnih ministarstava, institucija, stručnjacima i organizacijama relevantnim za oblast prava deteta. Na sastanku su razmatrana pitanja vezana za formu budućeg strateškog dokumenta, nosioca izrade dokumenta, metodologije rada po kojoj bi se dokument pripremao, zainteresovanosi relevantnih aktera da uzmu učešće u pripremi dokumenta i uključivanja dece i roditelja/staratelja u proces pripreme dokumenta.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.