Glyph

Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta UN

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta UN” u partnerstvu sa UNICEF-om i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Projekat se realizuje u periodu od oktobra 2017. do marta 2019. godine.

Cilj projekta je da doprinese unapređenom praćenju preporuka Komiteta za prava deteta UN. Ovaj proces  predstavlja partnerstvo NVO sektora, države i dece.

Kroz ovaj projekat kreirali smo mehanizam za kontinuirano praćenje primene preporuka i definisali indikatore za svaku preporuku Komiteta za prava deteta UN, a na osnovu kojih će se pratiti sprovođenje preporuka do sledećeg ciklusa izveštavanja – 2022. godine. U tom cilju, kreirana je onlajn platforma za praćenje ovih preporuka od strane organizacija civilnog društva koje se bave pravima deteta. Platforma je dostupna na: http://www.kpdpreporuke.cpd.org.rs/.

Takođe, kreirana je i specijalno dizajnirana onlajn platforma za decu. Deca su bila aktivno uključena na razradi preporuka na jeziku koji je njima prilagođen te im je omogućeno da na onlajn platformi daju mišljenje o svakoj preporuci.
Dečja platforma je dostupna na: www.misljenjadece.cpd.org.rs.

Uz učešće dece pripremljen je i onlajn tutorijal o Konvenciji o pravima deteta, preporukama Komiteta za prava deteta UN za Srbiju i uputstvo za korišćenje platforme. Ovaj video je dostupan na:
https://www.youtube.com/channel/UCcEV8IcHaP-zvkta1A9QxoQ.

Preporuke Komiteta za prava deteta UN su povezane sa preporukama drugih UN tela za ljudska prava, UPR preporukama, Agendom 2030 i usvojenim relevantnim strategijama na nacionalnom nivou.

Mehanizmi i indikatori za praćenje primene preporuka pomoći će nam da kontinuirano pratimo i izveštavamo o stanju prava deteta u svim oblastima – po klasterima: opšte mere primene, nasilje nad decom, porodično okruženje i alternativno staranje, deca sa invaliditetom i smetnjama, obrazovanje i slobodno vreme, zdravstvena zaštita, posebne mere zaštite (deca migranti i tražioci azila, trgovina ljudima, deca učinioci i žrtve krivičnih dela, deca u uličnoj situaciji, pripadnici nacionalnih manjina.

 

 

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.