Glyph

„Živeti prava deteta – dečji monitoring“

„Živeti prava deteta – dečji monitoring“ predstavljao je potprojekat koji je sprovođen u okviru projekta Živeti prava deteta, i realizovao ga je Centar za prava deteta u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta.

Projekat „Živeti prava deteta – dečji monitoring“ tokom 2010. godine realizovao se kroz dve projektne faze.

Prva projektna faza odnosila se na osnaživanje predstavnika dečje koalicije za proces izveštavanja po Fakultativnim protokolima uz Konvenciju o pravima deteta pred Komitetom za prava deteta i podizanje nivoa informisanosti dece o stanju prava deteta u Srbiji. Tokom ove projektne faze dva predstavnika dečje koalicije predstavili su članovima Komiteta za prava deteta rezultate monitoringa dečje koalicije u vezi sa ostvarivanjem Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta.
Nakon povratka iz Ženeve projektni tim Centra za prava deteta i članovi dečje koalicije radili su aktivno na pripremi programa i organizaciji jednodnevnih radionica čiji je cilj bio da se deca i mladi upoznaju sa rezultatima monitoringa dečje koalicije u vezi sa ostvarivanjem Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta. Cilj ovih radionica bio je da se od učesnika prikupe ideje i preporuke za moguće akcije usmerene ka rešavanju uočenih problema. Održano je šest radionica u kojima je učestvovalo ukupno 82 dece i mladih od 12 do 18 godina, od čega 49 devojčica i 33 dečaka. Iz radionica je proisteklo ukupno 57 različitih predloga za moguće akcije na raznim nivoima.
Ova projektna faza završena je u junu 2010. godine.

Druga projektna faza obuhvatila je rad sa grupama dece i mladih koje aktivno deluju u okviru partnerskih organizacija uključenih u rad Koalicije za monitoring prava deteta, a u cilju osnaživanja za aktivan odnos prema unapređenju položaja dece i praćenju prava deteta kroz razvoj partnerstva dece i odraslih u procesu zastupanja. U realizaciju projekta bile su uključene tri grupe dece i mladih iz Užica, Niša i Beograda. Reč je o grupama dece koje već funkcionišu u okviru partnerskih organizacija, ali imajući u vidu projektne zadatke kao i smenu generacija u grupama, postojeće grupe su osnažene uključivanjem novih članova. Na ovaj način uključeno je bilo ukupno 78 dece i mladih. Nakon oformljavanja grupa, održane su obuke za koordinatore grupa, kao i za samu decu i mlade. Obuke su imale za cilj osnaživanje dece za aktivno učešće u praćenju i zastupanju radi unapređenja prava deteta. Na sastanku Koalicije za monitoring prava deteta definisan je tematski okvir za planiranje i izradu prvih akcija zastupanja grupa dece i odraslih. Sve tri grupe dece izradile su nacrt lokalnih akcija, koje su realizovane tokom 2011. godine.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.