Glyph

Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije

Naziv projekta: Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije
Partneri: Međunarodni komitet spasa i ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
Period sprovođenja: 2.2.2020 – 1.7.2022.

Cilj projekta je da se unaprede ishodi za decu u kontaktu sa zakonom u Srbiji kroz sistematičnu primenu prava deteta i pružanje podrške u sudskim postupcima koja je zasnovana na proverenim modelima rada sa žrtvama i učiniocima krivičnih dela. Projekat će doprineti izgradnji kapaciteta relevantnih stručnjaka za prava deteta, unaprediti razumevanje dece o njihovim procesnim pravima, ali i unaprediti znanja studenata pravnih fakulteta i roditelja/staratelja deteta. Naročita pažnja će se posvetiti deci žrtvama trgovine ljudima, nepraćenoj deci, deci koja nisu prepoznata kao žrtve u prekršajnim postupcima kao što je to u slučajevima prosjačenja i prostitucije. Kroz projekat će se organizovati niz okruglih stolova, konferencija, razviće se promotivni materijali i programi obuke i materijali prilagođeni deci.

U sprovođenju projekta će takođe učestvovati i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudna akademija.

 

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.