Glyph

Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova

U saradnji sa Misijom OEBS-a pri Srbiji, Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom unutrašnjih poslova u periodu od 2007. do marta 2009. godine Centar za prava deteta je organizovao program obuke i stručnog usavršavanja za predstavnike sistema socijalne zaštite i policijskih službenika koji su posebno obučeni za postupanja sa maloletnim licima koja su oštećena krivičnim delima, kao i policajaca granične policije.

Ciljevi seminara bili su sagledavanje položaja deteta žrtve trgovine ljudima u procesu zaštite, uz primenu procedura Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Ukupno je organizovano 11 seminara na kojima je učestvovalo 124 policijska službenika i 81 predstavnik sistema socijalne zaštite.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.