Glyph

Situaciono testiranje diskriminacije

Vreme realizacije: januar – jun 2013. godine

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Projekat je realizovan kroz sprovođenje situacionog testiranja kao jednog od načina suzbijanja diskriminacije koji podrazumeva direktnu proveru da li u određenim društvenim situacijama dolazi do diskriminacije ili ne. U okviru ovog projekta sprovedena su 3 situaciona testiranja diskriminacije dece s ciljem da se utvrdi postojanje diskriminacije u određenim sitaucijama kada se sumnja da ona postoji, ali kada se to ne može lako dokazati.

Ostvareni rezultati:

  • Prvo situaciono testiranje – mogućnost samostalnog podnošenja pritužbi Zaštitniku građana. Ovim testiranjem utvrđeno je da u procesu samostalnog podnošenja pritužbi Zaštitniku građana dete nije bilo diskriminisano po osnovu starosne dobi, odnosno da ne postoji različito postupanje prema deci u odnosu na punoletna lica.
  • Drugo situaciono testiranje – poslovna sposobnost deteta i samostalno upravljanje zaradom. Ovim testiranjem utvrđeno je diskriminatorno postupanje nekolicine banaka koje onemogućavaju deci koja su napunila 16 godina i ostvarila radni odnos da samostalno raspolažu sopstvenom zaradom do punoletstva.
  • Treće situaciono testiranje – diskriminacija po osnovu invaliditeta. Ovim testiranjem utvrđeno je da ne postoji različit tretman prema deci sa oštećenim sluhom na javnim mestima u odnosu na decu koja nemaju oštečenje sluha.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.