Glyph

Prava deteta u politikama i praksi

Centar za prava deteta u saradnji sa Save the Children International, sprovodi projekat „Prava deteta u politikama i praksi“. Projekat se realizuje uz podršku Swedish Development Aid.

Reč je regionalnom projektu koji će se realizovati u periodu 2017-2021. godine. Pored Centra za prava deteta iz Srbije, partneri na projektu su i organizacija the Children’s Rights Information Centre, Moldavija i Women’s Consortium Ukraine, Ukrajina.

Ovaj projekat usmeren je ka unapređenju sistema zaštite dece, kao i struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima.

Kroz projekat „Prava deteta u politikama i praksi“ Centar za prava deteta će u narednom periodu zagovarati i inicirati aktivnosti kako bi se ukazalo na:

  • Neophodnost usvajanja državne politike prema deci jer je Nacionalni plan akcije prestao da važi 2015. godine;
  • Neophodnost operativnosti Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije;
  • Uspostavljanje budžeta sa jasno vidljivim izdvajanjima namenjenim deci;
  • Usvajanje Zakona o zaštitniku prava deteta (ombudsmanu);
  • Zabranu telesnog kažnjavanja u svim okruženjima, uključujući porodicu;
  • Ratifikaciju Trećeg fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o proceduri podnošenja pritužbi Komitetu za prava deteta.

U partnerstvu sa članicama Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji, Centar će kontinuirano raditi na praćenju stanja prava deteta i o tome izveštavati: UN Komitet za prava deteta, Savet za ljudska prava, Evropska komisija, i dr.

U okviru projekta radiće se i na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, a kroz uticaj na uspostavljanje pravnog okvira kojim će se definisati eksplicitna zabrana telesnog kažnjavanja dece u svim sredinama i podizanja svesti o nenasilnim metodama vaspitanja.

Jedan od važnih segmenata projekta odnosi se i na povećanje učešća dece i mladih u donošenju odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Stoga će Centar zajedno sa klubom DX – dečji informativno kulturni servis i Klubom za zdrave promene kontinuirano sprovoditi aktivnosti kroz koje će decu i mlade informisati o njihovim pravima i načinima na koje mogu da ih ostvare.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.