Glyph

Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

 • Vreme realizacije: 2013. – 2015. godina

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

  Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih tokom 2011. i 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden. Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

  Tokom 2014. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantinih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

  Ostvareni rezultati:

  • S ciljem lobiranja i zastupanja u vezi sa priznavanjem i poboljšanjem pravosuđa po meri deteta u zakonodavstvu i praksi u Srbiji predstavnici Centra za prava deteta učestvovali su u radu radnih grupa za izradu izmena i dopuna zakona, strategija, akcionih planova.
   Realizujući projekat „Zaštita dece i mladih od nasilja u sportu“ predstavnici Centra lobirali su za izmene Zakona o sportu.
  • S ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu predstavnici Centra učestvovali su na ukupno 47 stručnih skupova (42 u zemlji i 5 u inostranstvu).
  • Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji pripremila je nacrt Drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i Fakultativnog protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i pornografiji. Alternativni izveštaj će biti kompletiran nakon finalizacije Državnog izveštaja.
  • Baza relevantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra za prava deteta sadrži 91 zakon Republike Srbije koji se tiče dece.
  • Predstavnici omladinske grupe DX predstavili su svojim vršnjacima Izveštaj o pravima deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih i Preporuke Saveta za ljudska prava UN povodom drugog procesa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u Republici Srbiji sa aspekta prava deteta na ukupno 4radionice;
  • U poslednjem kvartalu 2014. godine započet je proces sertifikacije sistema menadžmenta organizacije po ISO9001 standardu.
  • Izrađeni evaluacija Akcionog plana Centra za 2014. i Akcioni plan za 2015. godinu.
  • Predstavnici dečjih/omladinskih grupa Dečji informativno kulturni servis – DX i Klub za zdrave promene – klub koji okuplja decu sa smetnjama u razvoju učestvovali su na javnom slušanju koje je povodom 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta organizovao Odbor za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije.

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.