Glyph

Osnaživanje Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji za pripremu drugog i trećeg periodičnog alternatoivnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i Fakultativnih protokola uz Konvenciju

Vreme realizacije: 15. avgust – 15. oktobar 2013. godine

Centar za prava deteta organizovao je i realizovao trening u saradnji i uz podršku  Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Misija u Srbiji

Polazeći od toga da Republika Srbija trenutno radi na pripremi drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i Fakultativnih protokola, planirano je da Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji započne rad na pripremi Periodičnog alternativnog izveštaja. Kako se organizacije okupljene oko Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji, susreću po prvi put sa procesom periodičnog izveštavanja pred Komitetom, bilo je neophodno upoznati ih sa ovim procesom, ojačati njihove kapacitete i osnažiti ih za dalji rad na ovom polju. Radi toga Centar za prava deteta je uz podršku i u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji razvio paket obuke i 15. i 16. oktobra 2013. godine sproveo obuku sa organizacijama civilnog društva okupljenih oko Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji.

S ciljem podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva za proces monitoringa i izveštavanja pred Komitetom za prava deteta pripremljeni su materijali koji su tokom obuke predstavljeni učesnicima i koji će biti polazna osnova za dalji rad. Razvijeni su sledeći materijali: Prikaz Univerzalnog periodičnog pregleda i analiza preporuka datih Republici Srbiji u okviru drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda s aspekta prava deteta; Pripremni materijal koji je obuhvatio (postupak izveštavanja pred Komitetom za prava deteta; Prilagođene smernice za periodično izveštavanje države pred Komitetom za prava deteta; Matricu za pripremu periodičnog alternativnog izveštaja o primeniKonvencije o pravima deteta i Fakultativnih protokola).

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.