Glyph

Beograd po meri deteta – Grad po meri deteta

14.02.2022.

Pošto se bliže izbori za Grad Beograd 2022, Centar za prava deteta želi da podseti sve političke stranke koje u izborima učestvuju da ne propuste da u svoje izborne i druge programe uključe decu i učine ih vidljivim. Bar 20 procenata beogradske populacije čine deca do 18. godine života. Ona ne glasaju, nemaju tu vrstu političke moći, ali ona predstavljaju našu budućnost. Od toga kako se Grad danas odnosi prema njima zavisi kakav će Grad biti u budućnosti. Svako dete treba da se rodi, živi i odrasta u gradu po meri deteta.

Šta je grad po meri deteta?

Grad po meri deteta je grad, mesto, zajednica ili bilo koji sistem lokalne uprave koji je u okviru svojih nadležnosti posvećen poboljšanju života dece, kroz ostvarivanje njihovih prava u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zakonom i Konvencijom o pravima deteta.

U praksi, to je grad, mesto ili zajednica u kojoj su glasovi, potrebe, prioriteti i prava dece sastavni deo javnih politika, programa i odluka.

U osnovi, to je grad, naselje ili zajednica u kojoj su deca:

 • zaštićena od eksploatacije, nasilja i zlostavljanja;
 • imaju dobar početak u životu i odrastaju zdravi;
 • imaju pristup kvalitetnim socijalnim uslugama;
 • uživaju kvalitetno, inkluzivno i participativno obrazovanje i razvijaju svoje veštine;
 • izražavaju svoje mišljenje i utiču na odluke koje ih se tiču;
 • učestvuju u porodičnom, kulturnom i društvenom životu;
 • žive u bezbednom i čistom okruženju sa pristupom zelenim površinama;
 • stiču prijatelje i imaju prostor za igru i razonodu;
 • imaju ravnopravne šanse u životu bez obzira na etničko poreklo, veru, socijalno poreklo, pol, sposobnosti ili bilo koja druga svojstva.

Grad po meri deteta podrazumeva:

 • usvajanje podzakonskih i drugih pravnih akata za zaštitu prava deteta;
 • uspostavljanje posebnog gradskog resora za holističko i interdisciplinarno praćenje stanja prava deteta;
 • usvajanje i sprovođenje Plana akcije za decu;
 • decentralizaciju aktivnosti u oblasti prava deteta, imajući u vidu specifičnost gradskih opština;
 • posebne i vidljive budžetske alokacije za ostvarivanje prava deteta;
 • saradnju sa akterima kao što su organizacije civilnog društva, privatni sektor, akademska zajednica i mediji, kao i sa samom decom, a u cilju zaštite i ostvarivanja prava deteta;
 • kontinuirane obuke za sve koji se bave decom i njihovim pravima, uključujući roditelje i samu decu i široku promociju prava deteta;
 • usluge posebnih mehanizama za zaštitu prava deteta, kao što su Gradski zaštitnik prava deteta, SOS besplatna linija za žalbe, hitne intervencije i slično;
 • međunarodnu saradnju u cilju razvoja politike i ostvarivanja prava deteta u Gradu i lokalnoj zajednici (na primer, uključivanjem u inicijativu UNICEF-a Gradovi po meri deteta: https://childfriendlycities.org).

Iako primarnu odgovornost za obezbeđivanje ostvarivanja prava deteta ima Vlada Republike Srbije, gradovi i druga naselja takođe imaju dovoljno ingerencija da omoguće ostvarivanje prava deteta. Posebnu odgovornost za ostvarivanje prava deteta ima Grad Beograd zato što u njemu živi četvrtina ukupnog broja dece u Srbiji.

Preuzmi letak.