Glyph

CPD objavio istraživanje Pravosuđe po meri dece i mladih

15.01.2021.

Centar za prava deteta sproveo je istraživanje Pravosuđe po meri dece i mladih, u periodu od marta do septembra 2020. godine, sa ciljem utvrđivanja mišljenja dece i mladih o pravosudnom sistemu i nivou njegove prilagođenosti deci i mladima u skladu sa usvojenim standardima pravosuđa po meri deteta koji su definisani međunarodnim i nacionalnim dokumentima – Konvencijom o pravima deteta UN, Smernicama Komiteta ministara Saveta Evrope o pravosuđu po meri deteta, kao i odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Istraživanjem su posebno obuhvaćeni standardi pravosuđa po meri deteta koji se odnose na informisanost deteta o pravima i postupku, saslušanje deteta, hitnost postupka, bezbednost i sigurnost, poštovanje i dostojanstvo, okruženje po meri deteta i ostvarivanje prava dece lišene slobode. U okviru ostvarivanja prava dece koja se nalaze u institucijama maloletničkog pravosuđa razmatrano je ostvarivanje sledećih prava: informisanost o pravima, redovno održavanje kontakta sa porodicom, pravo na obrazovanje, pravo na igru, sport i kulturne aktivnosti, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na zaštitu od nasilja, sloboda veroispovesti i pravo na pravni lek.

Rezultati istraživanja ukazuju na to da deca i mladi iz opšte populacije generalno nisu informisani o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom. Tako 44% dece i mladih uopšte nisu informisani o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom ili su delimično informisani (28%). Samo 3% ispitanika smatra da su deca i mladi u potpunosti informisani o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom.

Istraživanje, bazirano na izjavama dece koja su u zavodima za vaspitanje dece i omladine i vaspitno-popravnom domu, pokazuje da profesionalci često prilikom obraćanja deci ne koriste jezik koji je dovoljno prilagođen detetu. Tako skoro polovina ispitanika ukazuje da nije zadovoljna ili je minimalno zadovoljna načinom na koji su im date informacije i navodi da nije mogla u potpunosti da ih razume.

Istraživanje ukazuje na to da se često prilikom saslušanja u prostoriji nalazi mnogo više osoba nego što je to potrebno. Trećina ispitanika smatra da prilikom njihovog saslušanja nije prisustvovala nijedna osoba u koju su imali poverenja. Takođe, rezultati istraživanja pokazuju da u najvećem broju slučajeva prostorije u kojima se obavlja saslušanje nisu uređene tako da su prilagođene deci i mladima, ovo smatra dve trećine ispitanika.

Zaključak je da decu o pravima u pravosudnom sistemu najčešće informišu roditelji/staratelji, škola i mediji. S obzirom na to, neophodno je kontinuirano raditi na unapređivanju prava dece na informisanost kroz razvijanje različitih sadržaja prilagođenih jeziku po meri deteta koji sadrže informacije o pravosuđu po meri deteta, pravima koja deca imaju u pravosudnom sistemu, kao i samom procesu.

Istraživanje Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih realizovano je u okviru projekta „Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“, koji Centar za prava deteta sprovodi u saradnji sa International Rescue Committee i  ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, uz podršku Evropske unije kroz program Prava, jednakost i državljanstvo (referentni broj projekta: 878485 – CRIS).

Rezultate istraživanja pogledajte na linku.

Medijske objave:

Euronews