Glyph

Dan opšte diskusije na temu zaštite i osnaživanja dece kao branitelja ljudskih prava održan je 28. septembra 2018. godine u Ženevi

02.10.2018.

Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija redovno organizuje Dane opšte diskusije koji imaju za cilj da doprinesu dubljem razumevanju sadržaja ili implikacija Konvencije o pravima deteta i olakšaju njenu primenu u praksi, fokusirajući se na određenu odredbu Konvencije ili neku srodnu temu.

Ove godine, Dan opšte diskusije je bio posvećen temi zaštite i osnaživanja dece kao branitelja ljudskih prava, a održan je 28. septembra 2018. godine u Ženevi. Na ovom skupu učestvovala je direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović.

Kako bismo dali svoj doprinos u razmatranju ove važne teme, Centar za prava deteta je organizovao konsultativni proces sa decom članicama i članovima Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX koja su pripremila prilog “Zaštita i osnaživanje dece kao branitelja i braniteljki ljudskih prava”. Deca su dala mišljenja i stavove o tome šta za njih predstavljaju deca branitelji ljudskih prava, kako oni vide da se ova deca razlikuju od druge dece, koje kvalitete ova deca treba da poseduju, kao i koja vrsta podrške im je potrebna kako bi se borili i ostvarili svoja prava.

Ovaj prilog je bio poslat i prihvaćen od strane Komiteta za prava deteta te su na taj način mišljenja i stavovi dece o ovoj temi reflektovani u publikaciji “Deca kao branitelji ljudskih prava – Mišljenja, perspektive i preporuke dece iz celog sveta”.

Deca branitelji ljudskih prava širom sveta rade na problemima kao što su borba protiv nasilja u školi, unapređenje prava dece sa smetnjama u razvoju, zaštita životne sredine ili zaustavljanje prakse dečjih brakova. Jedan od većih problema predstavlja činjenica da deca branitelji ljudskih prava često nisu prepoznata u nacionalnim ali i međunarodnim dokumentima koji se odnose na zaštitu  branitelja ljudskih prava, te im nije omogućeno da se bave ovim poslom (na primer, zakon im zabranjuje udruživanje i osnivanje grupa, odrasli odlučuju da deca ne mogu biti uključena ili ih ne shvataju ozbiljno).

Na skupu u Ženevi su učestvovali predstavnici država ugovornica, nevladinih organizacija, različitih mehanizama UN za ljudska prava, specijalizovanih agencija, nacionalnih institucija za ljudska prava, predstavnika nauke ali i komercijalnog sektora. Ono što je specifično za ovaj skup je bilo to da je na skupu učestvovao veliki broj dece sa svih kontinenata koja su iznela svoja iskustva u borbi za prava deteta. U tematskim radnim grupama je razmatrano na koji način se mogu unaprediti zakonodavstvo, politike i praksa kao i druge mere usmerene na zaštitu i osnaživanje dece kao branitelja ljudskih prava kao i na koji način se prava deteta kao branitelja ljudskih prava mogu podvesti pod postojeće međunarodne standarde koji se bave braniteljima ljudskih prava. Svaki panel je uključio perspektivu deteta – sama deca su iznosila pozitivne prakse i ključne izazove, a takođe su imala prednost prilikom postavljanja pitanja.

Ključna poruka ovog skupa je bila: “Ništa o nama ne treba da bude odlučeno bez nas”.