Glyph

Direktorka Centra za prava deteta predstavila je preporuke vezane za prava deteta na konferenciji „Univerzalni periodični pregled (UPR) 2018: Mehanizam za unapređenje ljudskih prava u Srbiji – koraci ka primeni preporuka upućenih Srbiji u trećem ciklusu“

02.10.2018.

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava organizovala je konferenciju u cilju otvaranja diskusije o primeni preporuka upućenih Srbiji posle Trećeg periodičnog pregleda, u Beogradu 28. septembra 2018. godine, uz podršku UN Tima za ljudska prava u Srbiji i Misije OEBS u Srbiji.

Posle predstavljanja Izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda u januaru 2018. godine, države članice Ujedinjenih nacija uputile su Republici Srbiji 190 preporuka koje za cilj imaju unapređenje i zaštitu ljudskih prava. Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija usvojio je 29. juna 2018. godine izveštaj Radne grupe za Univerzalni periodični pregled za Republiku Srbiju. Ovim je otpočeo period od četiri i po godine u kojem Republika Srbija ima obavezu da primeni usvojene preporuke.

Platformu  organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija formirale su organizacije civilnog društva koje imaju značajno iskustvo u izveštavanju pred mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava i praćenju preporuka, koje prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja i praćenja implementacije preporuka koje mehanizmi upućuju Republici Srbiji, te interakcije sa telima Vlade za praćenje implementacije preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Platformom koordinira Beogradski centar za ljudska prava.

Imajući u vidu obimnost posla koji očekuje Republiku Srbiju, organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme smatraju da je neophodno na sveobuhvatan način sagledati sadržinu dobijenih preporuka, šta u trenutnom stanju u određenoj oblasti prava dobijene preporuke znače i na koji način mogu i treba da utiču na unapređenje ljudskih prava i njihovu efikasniju zaštitu.

U okviru Platforme je osnovano nekoliko klastera za različite grupe ljudskih prava, a Centar za prava deteta je koordinator Klastera za prava deteta, koji takođe čine Astra, Beogradski centar za ljudska prava i Mreža organizacija za decu Srbije.

Direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović predstavila je 34 preporuke koje se direktno odnose na decu, a koje se mogu podeliti u pet grupa: preporuke koje se odnose na reformu normativnog okvira – usklađivanje zakona sa međunarodnim standardima, sprečavanje nasilja nad decom i uvođenje eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece, trgovinu ljudima, posebno decom i decom migrantima bez pratnje, proces deinstitucionalizacije, kao i pravo na obrazovanje i inkluzivno obrazovanje.