Glyph

Evropski dan zaštite dece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja

18.11.2023.

Danas, 18. novembra, obeležavamo Evropski dan zaštite dece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja. Ovu inicijativu je uspostavio Savet Evrope 2015. godine, radi pružanja podrške i promocije međunarodnih, regionalnih, nacionalnih i lokalnih inicijativa koje imaju za cilj podizanje svesti o pitanju seksualnog nasilja nad decom. 

Seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje dece je još uvek tragična realnost u svim državama, a predstavlja teško kršenje prava deteta i ima dugotrajne posledice na razvoj i život dece. Prema podacima iz 2020. godine, koje objavio UNICEF, 1 od 8 dece širom sveta je nekada bilo seksualno zlostavljano ili izloženo eksploataciji. U Evropi, procenjuje se da je 1 od 5 dece žrtva nekog oblika seksualnog nasilja, pri čemu između 70 i 85% dece žrtava poznaje svog zlostavljača. Trećina zlostavljane dece nikada ne informiše nikoga o zlostavljanju. Razlozi uključuju osećaj srama i krivice, strah od nepoverenja, neznanje o tome kome se obratiti ili nemogućnost prepoznavanja zlostavljanja. Seksualno zlostavljanje i eksploatacija dece sve više se dešavaju online.

Dalje, istraživanja ukazuju na to da skoro polovina učenika osnovnih škola ne zna šta je sajber nasilje, što je zabrinjavajući podatak. Sa druge strane, istraživanja pokazuju da se u toku jedne godine 62% starijih osnovaca i 84% srednjoškolaca bar jednom tokom godine izložilo nekom riziku na internetu, te je neophodno nastaviti sa kontinuiranim radom na unapređenju svesti dece, roditelja i svih drugih aktera o bezbednosm korišćenju interneta. Jedan od problema je i to što ne postoji sveobuhvatna politika uključivanja dece u proces izrade i primene državnih politika programa i drugih inicijativa koje se tiču borbe protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije, posebno u odnosu na online nasilje. Deca koja su ohrabrena da izraze svoje mišljenje su manje ranjiva i mogu bolje da se zaštite od rizika.Upravo zato što je digitalni svet za njih privlačan, oni treba da budu aktivnije uključeni u proces prevencije i zaštite od seksualnog iskorišćavanja i zloupotrebe.

Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja („Lanzarote konvencija“), koja predstavlja značajan korak napred u prevenciji seksualnih krivičnih dela nad decom, procesuiranju učinioca i zaštite dece žrtava. Ipak, postoji hitna potreba za daljim usklađivanjem propisa s međunarodnim standardima kako bi se osigurala efikasna zaštita dece od seksualnog zlostavljanja i eksploatacije. Jedan od posebnih izazova u ovoj oblasti se odnosi na zaštitu dece u digitalnom okruženju, što zahteva dodatno unapređenje standarda u visokotehnološkom kriminalu, kao i dobru koordinaciju različitih sistema koji moraju istovremeno i koordinisano da reaguju kako bi obezbeili adekvatnu zaštitu i podršku detetu. Takođe, veliku prazninu u primeni međunarodnih standarda predstavlja nedostatak adekvatne zaštite dece žrtava i svedoka krivičnih dela u krivičnom postupku što zahteva koordinisan rad stručnjaka iz sektora pravosuđa, policije, socijalne i zdravstvene zaštite.

Centar za prava deteta je u junu 2020. godine razvio platformu prilagodjenu deci, na kojoj se nalaze relevantne informacije o prevenciji i zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu. Platforma informiše decu o procedurama, praksi i savetima kako dete da prepozna onlajn rizike, kako da reaguje, kome može da se obrati za pomoć i podršku, kao i informacije o Lanzarote konvenciji. Platforma je izrađena u okviru projekta “Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu”, koji je sproveo Centar za prava deteta uz podršku Saveta Evrope i finansijsku podršku Fonda za okončanje nasilja nad decom.

U skladu sa gore navedenim, ovim putem apelujemo na nadležne organe da: 

  • obezbede mehanizme za podsticanje i osnaživanje dece da prijave slučajeve seksualnog zlostavljanja i eksploatacije;
  • osiguraju efikasnu intersektorsku saradnju u zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i eksploatacije;
  • razviju i sprovode mere za pružanje podrške deci žrtvama i svedocima od strane stručnjaka uključenih u krivični postupak u cilju olakšavanja davanja iskaza i razumevanja faza krivičnog postupka, izbegavanja višestrukog pozivanja i saslušanja dece u svojstvu žrtava ili svedoka, obezbede saslušanje upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka, u prostorijama specijalno opremljenim po meri deteta i to od strane obučenih stručnjaka;
  • osiguraju sveobuhvatni sistem psihosocijalne podrške i socijalne reintegracije kao i prevencije stigmatizacije deteta žrtve;
  • kontinurano rade na podizanju svesti i znanja o digitalnom nasilju i bezbednom korišćenju interneta i unaprede mehanizme za bezbedno digitalno okruženje za decu;
  • osiguraju obuke svih profesionalaca koji rade u oblasti zaštite dece od nasilja za rano prepoznavanje slučajeva online seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece.