Glyph

Obrazovanje dece iz osetljivih grupa tokom pandemije

01.11.2021.

Pandemija je nesumnjivo uticala na dostupnost i kvalitet obrazovanja u Srbiji. Samo uvođenje modela obrazovanja na daljinu je bilo pohvalno, ali ostaje upitno u kojoj meri je bilo kvalitetno i učinkovito.  

Nažalost, podatke o efektima organizacije i realizacije nastave u uslovima pandemije nemamo, a upravo bi oni predstavljali dobru osnovu za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada u ovim posebnim okolnostima. Ono čime trenutno raspolažemo su nalazi pojedinih istraživanja koji ukazuju na određene propuste u organizaciji i realizaciji nastave u uslovima pandemije.

Istraživanje Unicefa u Srbiji koje je objavljeno u maju prošle godine pokazalo je da osnovci i srednjoškolci iz osetljivih grupa tokom vanrednog stanja nisu bili u potpunosti uključeni u ponuđene modalitete obrazovanja na daljinu – bilo da je u pitanju praćenje nastave putem TV-a i onlajn platformi ili uz alternativne vidove podrške (u smislu dostavljanja štampanih materijala za one koji nisu bili u mogućnosti da prate onlajn nastavu). To su prvenstveno učenici, pripadnici romske nacionalne manjine, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i učenici iz drugih osetljivih grupa, kao što su to učenici iz porodica niskog socioekonomskog statusa, izbeglice, migranti i dr.

Istraživanje „Prava deteta tokom pandemije iz ugla dece i mladih“ koje je Centar za prava deteta sproveo u periodu od juna do sredine septembra ove godine na uzorku od 509 ispitanika uzrasta od 12 do 18 godina širom Srbije, imalo je za cilj da utvrdi stavove dece i mladih o uticaju pandemije na ostvarivanje njihovih prava. Sagledan je život dece i mladih za vreme pandemije, šta se sve promenilo i na koje sve načine je pandemija uticala na njihovu psihološku dobrobit i ostvarivanje različitih prava.

Ono što deca navode kao poteškoće u pristupu obrazovanju jeste nedostatak tehničkih uslova za praćenje nastave na daljinu, kao i nedostatak adekvatne podrške u savladavanju gradiva. Žale se i na kvalitet obrazovanja tokom pohađanja onlajn nastave, a ukazuju i na nedovoljnu obučenost pojedinih nastavnika za korišćenje onlajn platformi za učenje. Kada su u pitanju jednake šanse u obrazovanju, polovina dece smatra da deca koja nisu imala jednake šanse pre korone – nemaju ni sada, dok druga polovina smatra da je sada gora situacija.

Medijske objave: