Glyph

Održan sastanak Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima 26. oktobra 2018. godine

29.10.2018.

U petak, 26. oktobra 2018. godine, u Pravosudnoj akademiji je održan sastanak članova Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima („Savet za maloletnike“). Pored članova Saveta za maloletnike, sastanku je prisustvovala i direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović.

Savet za maloletnike je ponovo formiran u maju 2018. godine od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i Vrhovnog kasacionog suda i ima veliki potencijal za iniciranje i unapređenje reformi sistema pravosuđa po meri deteta, naročito kada su u pitanju maloletnici kao učinioci krivičnih dela i deca žrtve i svedoci u krivičnom postupku.

Unapređenje rada Saveta za maloletnike je predviđeno i Akcionim planom za poglavlje 23 u cilju ostvarivanja koordinacije državnih organa, pravosuđa i nevladinog sektora u postupanju sa maloletnim učiniocima krivičnih dela kroz održavanje redovnih sastanaka Saveta za maloletnike ali i sastanaka sa relevantnim organima i nevladinim sektorom, pokretanje različitih inicijativa za izmene normativnog okvira, usvajanje najboljih praksi i drugih koraka potrebnih za razvoj pravosuđa po meri deteta.

U okviru svojih aktivnosti, članovi Saveta su pripremili svoje predloge za izmene i dopune Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, koje će dostaviti radnog grupi za izmene i dopune ovog zakona, a koja je formirana od strane Ministarstva pravde.

Takođe, Savet za maloletnike organizuje konferenciju „Unapređenje sistema pravosuđa po meri deteta kroz multisektorski pristup“, koja će se održati u Beogradu 15. i 16. novembra 2018. godine. Ova konferencija predstavlja prvi u nizu skupova koji će se održavati pod okriljem Saveta za maloletnike i ima za cilj da okupi stručnjake zaposlene u sistemu maloletničkog pravosuđa iz različitih sektora, kako bi se razmenila iskustva i zajednički definisale preporuke za postizanje daljeg napretka u ovoj oblasti. Teme koje će posebno biti razmatrane na ovoj konferenciji su: reforma normativnog okvira, primena vaspitnih naloga i posebnih obaveza, razvijanje alternativnih mera pritvoru i zaštita dece kao žrtava i svedoka krivičnih dela.

Organizaciju konferencije Saveta za maloletnike podržava kancelarija UNICEF-a u Srbiji, kroz projekat „Unapređenje prava deteta u sudskim postupcima“ koji sprovodi Centar za prava deteta u periodu od aprila do decembra 2018. godine.