Glyph

ODRŽANA KONFERENCIJA „UNAPREĐENjE PRIMENE VASPITNIH NALOGA I KRIVIČNIH SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA” SAVETA ZA PRAĆENJE I UNAPREĐENJE RADA ORGANA KRIVIČNOG POSTUPKA I IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA

15.03.2024.

Konferencija „Unapređenje primene vaspitnih naloga i krivičnih sankcija prema maloletnicima“ Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima („Savet za maloletnike“) održana je 12. marta 2024. godine.

Savet za maloletnike je formiran u novembru 2009. godine odlukom Ministarstva pravde i Vrhovnog suda, u skladu sa odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Delokrug rada Saveta za maloletnike je podnošenje inicijativa, predloga, mišljenja i analiza Ministarstvu pravde i Vrhovnom sudu u cilju unapređenja zakona, politike i prakse u sistemu maloletničkog pravosuđa.

Ova konferencija okupila je 78 stručnjaka zaposlenih u sistemu maloletničkog pravosuđa iz različitih sektora, kako bi se razmenila iskustva i zajednički definisale preporuke za postizanje daljeg napretka u ovoj oblasti. U okviru dva panela, teme koje su posebno bile razmatrane su: rezultati istraživanja primene vaspitnih naloga i predlozi za unapređenje njihove primene, maloletna lica u krivičnim postupcima i mediji, realizacija vaspitnih mera s posebnim fokusom na dnevne boravke i posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje, kao i primena mera bezbednosti obaveznog lečenja. 

Konferencija je podržana kroz projekat „Prava deteta u kontekstu unapređenja pristupa pravde za decu“, koji sprovodi Centar za prava deteta uz partnersku podršku UNICEF-a u Srbiji.