Glyph

Održana završna konferencija na projektu Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa

23.09.2022.

Republički zavod za socijalnu zaštitu i Centar za prava deteta (CPD) održali su završnu konferenciju u Hotelu Palace u Beogradu u okviru projekta ,,Promovisanje pozitivnog sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji”, koji je finansijski podržala Evropska komisija kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“. Konferencija je okupila predstavnike sistema socijalne zaštite, pravosuđa, škola, civilnog sektora, akademske i donatorske zajednice.

Marko Todosić, v. d. direktora Republičkog zavoda za socijalnu zastitu otvorio je konferenciju i izrazio nadu da će se saradnja uspešno nastaviti na mnogim drugim zajedničkim projektima. U svom obraćanju, istakao je: „Specifični ciljevi projekta su usmereni na razvoj i primenu inovativnih, delotvornih programa rada sa decom u sukobu sa zakonom, jačanje kapaciteta stručnjaka sistema socijalne zaštite i pravosuđa kako bi postupali u skladu sa principom najboljih interesa deteta. Želim da se zahvalim svim partnerima i učesnicima u realizaciji ovog važnog projekta.Posebnu zahvalnost dugujemo predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zaposlenima u zavodima za vaspitanje dece i mladih u Beogradu, Nišu i Knjaževcu kao i našim partnerima iz Centra za prava deteta koji su nesebično delili svoje vreme, znanje i iskustvo u svim fazama sprovođenja istraživanja i implementacije projekta. Posebnu zahvalnost dugujemo deci u ustanovama koja su podelila svoja razmišljanja, osećanja, želje i viziju o tome kako bi želeli da ustanove u kojima oni sada žive izgledaju u budućnosti. Nadamo se da ćemo svi imati priliku da svedočimo o pozitivnim promenama postignutim u radu sa decom koja su na realizaciji zavodskih vaspitnih mera”.

“Deca u sukobu sa zakonom spadaju u jednu od grupa koja je najviše izložena stigmatizaciji u društvu i ona su, upravo zbog brojnih predrasuda sa kojima se susreću na svim nivoima, neretko izložena kritici javnosti, a posebno u slučajevima vršenja teških krivičnih dela. Često zaboravljamo da su u pitanju deca koja obično potiču iz disfunkcionalnih porodica i da su njihova dela zapravo posledica dugogodišnjeg zanemarivanja i izostanka podrške od najranijeg detinjstva. Upravo zbog toga je deo aktivnosti, koje smo sproveli u okviru ovog projekta, bio usmeren na senzibilizaciju javnosti. Takođe, učešće dece i mladih iz Klub DX, pri našoj organizaciji, bilo je od izuzetnog značaja kako kroz doprinos koji su dali tokom vršnjačkih radionica koje su sprovedene u ustanovama za vaspitanje dece u Beogradu, Knjaževcu i Nišu, tako i u kampanji podizanja svesti.”, istakla je Jasmina Miković, direktorka CPD-a.

Prof. Đurađ Stakić predstavio je nalaze istraživanja ističući da je projekat nastojao da podstakne i usmeri reorganizaciju i rekonceptualizaciju sva tri zavoda za vaspitanje u skladu sa međunarodnim standardima, relevantnim teorijskim konceptima i pristupima, metodologiji i praksi zasnovanoj na dokazanoj delotvornosti kako bi se uslovi i način rada prilagodio razvojnim izazovima, rizicima, potrebama i potencijalima dece koja su u njih upućena. Isto tako, projekat je nastojao da ispravi “nepravdu” prema zavodima za vaspitanje koji su pod pritiskom deinstitucionalizacije, inkluzije i razvoja alernativnih mera tretmana dece u sukobu sa zakonom u zajednici žestoko kritikovani i ostavljeni da se na marginama reformskih zahvata sa osiromašenim resursima nose sa sve kompleksnijim i intenzivnijim razvojnim problemima i poremećajima kod dece u sukobu sa zakonom.

Natalija Cvetković, članica kluba DX istakla je: ,,Deca iz zavoda prenela su svoja iskustva u kontaktu sa policijom i sudijama na osnovu čega smo zaključili da su se osećala zbunjeno i nisu bila dovoljno informisana o svojim pravima. Pored toga, istakla je i da su se osećali nesigurno kada su u pitanju dalji planovi za budućnost.“

Ljiljana Panjković iz OŠ “Branko Pešić” predstavila je rezultate programa obuka koje su sprovedene u ustanovama za vaspitanje dece u Beogradu, Nišu i Knjaževcu i istakla da je važno da ne zaboravimo da u svim ustanovama žive, rastu i sazrevaju divni mladi ljudi, čijim su se životom poigrali odrasli i koji na teži način savladavaju lekcije iz predmeta koji se zove ŽIVOT.

Učesnici konferencije su imali priliku i da pogledaju video „MOŽDA”, koji je izradio CPD kako bi skrenuo pažnju javnosti na položaj dece u sukobu sa zakonom koja se nalaze u ustanovama za vaspitanje u Beogradu, Nišu i Knjaževcu.

Na kraju, svi učesnici su se složili da je neophodno raditi na razvoju i primeni inovativnih, delotvornih programa rada sa decom u sukobu sa zakonom koji su zasnovani na dokazima, jačati kapacitete stručnjaka sistema socijalne zaštite i pravosuđa kako bi postupali u skladu sa principom najboljih interesa deteta, jačati multisektorsku saradnju kroz multidisciplinarni pristup kako bi se odgovorilo na potrebe svakog deteta. Pored toga, složili su se da je neophodno i unapređivati participaciju dece u postupcima koji ih se tiču, kroz informisanje o njihovim pravima i jačanje njihovih znanja i kapaciteta.