Glyph

SAMO sa decom! Pravosuđe po meri deteta za svako dete u Evropi

08.12.2020.

U saradnji sa partnerskim organizacijama, Centar za prava deteta je učestvovao u izradi predloga praktične politike: SAMO sa decom! Pravosuđe po meri deteta za svako dete u Evropi, kao odgovor na konsultacije o Strategiji o pravima deteta EU za period od 2021. do 2024, koji je dostavljen Evropskoj komisiji 30. novembra 2020. godine.

Dokument se fokusira na prava deteta u pravosudnom sistemu, uključujući građanske, krivične i upravne postupke. Ukazuje se na značaj i neophodnost poštovanja prava deteta, pa i prava u pravosudnom sistemu koji je prilagođen deci i inkluzivan za svako dete sa nultom tolerancijom prema diskriminaciji.

Predlog praktične politike ukazuje Evropskoj komisiji na prioritete i daje konkretne preporuke kako bi se osigurao pristup pravdi po meri deteta u Evropi. Takođe, u izradi dokumenta su konsultovana i deca koja su imala kontakt sa pravosuđem, preko organizacija, koje se bave pravima deteta i pravosuđem po meri deteta.

Uključene su teme i izazovi koji su istaknuti na regionalnom pripremnom sastanku koji je održan u junu 2020. godine u okviru Globalne inicijative „Pravda za decu“, za predstojeći Svetski kongres o pravdi sa decom, koji će se održati u Meksiku 2021. godine. Dokument razmatra specifične izazove izgradnje jakih pravosudnih sistema po meri deteta u Evropi, kao i ključne principe pravosuđa po meri deteta.

U izradi dokumenta su učestvovali: Terre des hommes (Europe region), Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE), Chidl Rights Centre – Serbia, Défense des Enfants International – Belgique, Defence for Children The Netherlands, European Forum for Restorative Justice (EFRJ), International Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAYFJM), Leiden Law School, Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights (BIM), Penal Reform International (PRI), Restorative Justice Netherlands (RJN) i Social Activities and Practice Institute (SAPI) – Bulgaria.

Dokument je dostupan na engleskom jeziku na linku.