Glyph

Saopštenje podrške Užičkom centru za prava deteta

01.07.2023.

Na inicijativu Centra za prava deteta, Mreža organizacija za decu Srbije, koju čini više od 100 udruženja iz cele Srbije koja su osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima građana, pruža snažnu, bezrezervnu podršku svojim kolegama iz Užičkog centra za prava deteta čiji je jedan od osnivača i direktor Radovan Cicvarić.


Užički centar za prava deteta je organizacija koja u skladu sa Zakonom o udruženjima ostvaruje svoje statutom određene ciljeve zaštite i unapređenje prava deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta koji su saglasni sa Ustavom RS, a realizuje ih uz najviše standarde rada i uz punu posvećenost ljudskim pravima i pravima deteta, poštujući zakone Republike Srbije.


Radovan Cicvarić i Jelena Žunić Cicvarić sa svojim brojnim saradnicima, su dugi niz godina pažljivo i predano gradili svoju organizaciju i čuvali njen integritet. Užički centar za prava deteta je partner ministarstvima, obrazovnim ustanovama, UNICEF-u i međunarodnim organizacijama u velikom broju projekata koji se realizuju za dobrobit dece, a svoje partnersko mesto su zaslužili predanim i transparentnim radom na unapređenju položaja i prava dece.


Napad na porodicu Cicvarić i rad organizacije koji je od strane imenovanih lica Republike Srbije predstavljen kao izdajnički i rušilački, neprijateljski u odnosu na Republiku Srbiju, učinjen je radi diskreditacije i ocrnjivanja oca Radovana i organizacije u kojoj radi zbog političkih stavova člana njihove porodice sina Pavla što u Republici Srbiji nije dozvoljeno. Iz tog razloga Mreža organizacija za decu Srbije izražava ogromnu zabrinutost za bezbednost i spokoj porodice Cicvarić i poziva nadležne organe – Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i nadležno tužilaštvo da reaguju u okviru svojih nadležnosti na ovaj napad i pruže odgovarajuću zaštitu porodici Cicvarić.


S obzirom da napad dolazi od strane visokih državnih funkcionera dodatno smo zabrinuti jer se na taj način podriva poverenje u rad velikog broja kredibilnih udruženja građana, koja zastupaju interese i prava dece, kao važnih aktera svakog društva. Udruženja građana u Republici Srbiji se finansiraju u skladu sa Zakonom, i sredstva koja prikupe mogu da koriste isključivo za ciljeve za koja su osnovana i na Zakonom propisan način. Veliki broj dece u Srbiji odrasta u okruženju koje je opterećeno nasiljem i siromaštvom, ima teškoče da se obrazuje, leči i razvija vrednosti odgovornosti i solidarnosti, te je doprinos udruženja građana u podršci deci i porodicama značajan za funkcionisanje našeg društva.


Ovim putem pružamo i bezrezervnu podršku Pavlu Cicvariću i svim studentima, koji u okviru zakona, izražavaju svoj bunt i bore se za ljudska prava i slobode.

Saopštenje podržali:


Mreža organizacija za decu Srbije
Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S)
Udruzenje „Bazi Mili“
Centar za kreativni razvoj – Knjaževac
Udruženje građanki FemPlatz
UG “NEXUS – Vranje”
StartHub
A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Građanske inicijative
XY Spektrum
Beogradski centar za ljudska prava
Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Biro za društvena istraživanja – BIRODI
NVO Praxis
Partneri za demokratske promene Srbija
Bazaart, Reprezentativno udruženje u kulturi
PIN – Psychosocial Innovation Network
Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS)
Dijalog Valjevo
Asocijacija DUGA
Međunarodna mreža pomoći I.A.N. International Aid Network
Evropski pokret u Srbiji
Udruženje Miona Aleksandrovac
Odbor za ljudska prava Niš (CHRIN)
Pravosudna baza jug (PBJ)