Glyph

Saopštenje Centra za prava deteta

19.03.2024.

U vezi sa trenutnim ali i ranijim pretnjama i napadima na radnike centara za socijalni rad koji postaju sve češći širom Srbije, ovim putem apelujemo da je potrebno voditi računa o poštovanju prava dece i pravilnoj primeni međunarodnih standarda, i to naročito jednog od ključnih principa Konvencije o pravima deteta da sve odluke koje se tiču dece treba da budu u njihovim najboljim interesima. 

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, centar za socijalni rad vrši usluge procene i planiranja, što podrazumeva procenu stanja, potreba, snaga i rizika, kada deca žive u okolnostima višestruke ranjivosti. Taj posao zahteva veliki nivo stručnosti i izuzetno je osetljiv, te zato stručnjaci centara za socijalni rad prolaze razne obuke. Takođe, važno je naglasiti da je jedino sud nadležan da donosi odluku o lišenju roditeljskog prava. Stoga je opasno kada mediji i javnost, koji nisu upoznati sa konkretnim okolnostima slučaja u konkretnim porodicama, daju svoja mišljenja i vrše pritisak na stručnjake da donose odluke u određenom pravcu. Svako dete ima pravo na poverljivost podataka i privatnost, te nije u najboljim interesima deteta da podaci o identitetu deteta i njegove ili njene porodice budu objavljeni u medijima.  Zato ne smemo da dajemo mišljenja o individualnim slučajevima o kojima ne znamo dovoljno i nemamo informacije da bismo doneli mišljenje, upravo zato što postupak treba da bude poverljiv kako bi se zaštitilo dostojanstvo i privatnost deteta. 

Standardi Ujedinjenih nacija (UN) i Saveta Evrope kao što su Smernice UN za alternativno staranje o deci i Preporuka Saveta Evrope o pravima dece i socijalnim uslugama koje su prilagođene deci i porodicama ističu ulogu porodice kao osnove društva i prirodne sredine za razvoj, dobrobit i zaštitu dece. Ovi standardi jasno nalažu državama da treba da ulože napore da se detetu omogući da ostane ili se vrati na staranje svojim roditeljima. Zato države treba da razviju usluge podrške porodicama u krizi, odnosno porodicama u kojima roditelju ili roditeljima treba dodatna podrška i dodatni saveti – kako bi deca živela u bezbednom i sigurnom okruženju i imala pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. Srbija je četiri godine sprovodila program Porodični saradnik koji je podrazumevao upravo ovakvu uslugu, koja se pruža porodicama u cilju sprečavanja izmeštanja dece iz biološke porodice kad god je to moguće. Postojala je spremnost države da se data usluga uvede u sistem socijalne zaštite kroz osnivanje Centara za decu i porodicu koji bi pružali niz potrebnih usluga u zajednici. Izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti su u tom cilju i sačinjene ali nažalost ovaj zakon još uvek nije usvojen.  Centar za prava deteta zato predlaže da nadležni organi, uzimajući u obzir slučajeve u kojima je roditeljima potrebna dodatna podrška, uvede datu uslugu u sistem.  Ova usluga je ključna i u slučajevima kada dete treba da se reintegriše u biološku porodicu, ako je bilo izmešteno na određeno vreme.  

Centar za prava deteta još jednom poziva medije i druge aktere koji vrše pritisak na stručne radnike centara za socijalni rad, a koji su zaduženi da vrše procenu rizika dece, da to ne rade, i to naročito ne nasilnim putem. Uloga sistema socijalne zaštite i socijalnog rada je ključna za bezbednost dece, sprečavanje nasilja i zanemarivanja dece i obezbeđivanje ranih intervencija. Procena rizika kojima je izloženo dete i porodica je izuzetno ozbiljan i osetljiv posao koji zahteva veliku stručnost.  Ako nismo zadovoljni radom centara za socijalni rad, moramo svi zajedno vršiti pritisak za unapređenje date struke, njenog položaja u našem društvu i unapređenje spektra usluga koje pružaju socijalni radnici u zajednici.