Glyph

Saopštenje povodom Svetskog dana deteta

20.11.2023.

Danas se obeležava Svetski dan deteta, koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 1954. godine, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. Na današnji dan, 1959. godine, Generalna skupština UN je usvojila Deklaraciju o pravima deteta, a istog datuma 1989. godine usvojila je i Konvenciju o pravima deteta.

U po­sled­nje vre­me Sr­bi­ja se su­o­ča­va sa ra­stu­ćim bro­jem pro­ble­ma ko­ji zah­te­va­ju hit­ne re­ak­ci­je i ade­kvat­ne od­go­vo­re ka­ko bi se osi­gu­ra­lo po­što­va­nje pra­va de­te­ta i spre­či­la nji­ho­va po­ten­ci­jal­na kr­še­nja. Ne­dav­ni tra­gič­ni do­ga­đa­ji otvo­ri­li su oči jav­no­sti pre­ma ni­zu pro­ble­ma sa ko­ji­ma se de­ca su­o­ča­va­ju u sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu. Ovi do­ga­đa­ji su isto­vre­me­no pod­sta­kli ras­pra­vu i po­sta­vi­li pi­ta­nje da li smo kao dru­štvo do­volj­no sve­sni iza­zo­va i pro­ble­ma sa ko­ji­ma se de­ca su­o­ča­va­ju. 

Tokom proteklih ne­ko­li­ko go­di­na, po­stig­nut je zna­ča­jan na­pre­dak u re­for­mi za­ko­no­dav­stva, po­seb­no u okvi­ru pro­ce­sa evrop­skih in­te­gra­ci­ja. To­kom pri­me­ne va­žnih za­ko­na kao što su Po­ro­dič­ni za­kon, Za­kon o ma­lo­let­nim uči­ni­o­ci­ma kri­vič­nih de­la i kri­vič­no­prav­noj za­šti­ti ma­lo­let­nih li­ca, kao i Za­kon o so­ci­jal­noj za­šti­ti, utvr­đe­no je da je po­treb­no iz­me­ni­ti od­re­đe­ne od­red­be ovih za­ko­na i uskla­di­ti ih sa me­đu­na­rod­nim i evrop­skim stan­dar­di­ma ko­ji se od­no­se na pra­va de­te­ta. Po­red to­ga, neo­p­hod­no je usva­ja­nje sve­o­bu­hvat­nog Za­ko­na o pra­vi­ma de­te­ta i za­štit­ni­ku pra­va de­te­ta či­me bi se po­sto­je­ći za­kon­ski tek­sto­vi usa­gla­si­li sa ra­ti­fi­ko­va­nim me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma i preporukama međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava.

Je­dan od uče­sta­lih pro­ble­ma ko­ji se ja­vlja je­ste kr­še­nje pra­va de­te­ta koja dolaze u kontakt sa pra­vo­sud­nim si­ste­mom, i to na­ro­či­to ka­da su u pi­ta­nju de­ca žr­tve i sve­do­ci kri­vič­nih de­la ko­ji­ma ni­je obez­be­đe­na potrebna po­dr­ška i za­šti­ta. De­ca žr­tve i sve­do­ci kri­vič­nih de­la ne do­bi­ja­ju po­dr­šku, a za njihovu zaštitu se ne izdvajaju sredstva iz bu­dže­ta Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. I na­kon 18 go­di­na od do­no­še­nja Za­ko­na o ma­lo­let­nim uči­ni­o­ci­ma kri­vič­nih de­la i kri­vič­no­prav­noj za­šti­ti ma­lo­let­nih li­ca, prak­sa po­ka­zu­je ne­do­sta­tak efi­ka­sne pri­me­ne me­ra za­šti­te i po­dr­ške de­ci. 

Od velike je važnosti da uslu­ge men­tal­nog zdra­vlja bu­du la­ko do­stup­ne de­ci u za­jed­ni­ci. Na­ža­lost, u mno­gim de­lo­vi­ma Sr­bi­je i da­lje ne po­sto­je od­go­va­ra­ju­će slu­žbe po­sve­će­ne prevenciji i za­šti­ti men­tal­nog zdra­vlja mla­dih, a mali je i nedovoljan broj pro­fe­si­o­nal­aca ko­ji bi se ci­lja­no ba­vi­li nji­ho­vim problemima mentalnog zdravlja.

Dalje, po­treb­no je obez­be­di­ti bo­lju so­ci­jal­nu i dru­gu po­dr­šku de­ci sa smet­nja­ma u raz­vo­ju i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma, kao i po­sve­ti­ti se prevenciji svake vrste nasilja prema ovoj deci, sma­nje­nju njihove stig­ma­ti­za­ci­je i bo­ljem uklju­či­va­nju u jav­ni ži­vot. U tom smislu je po­treb­no ade­kvat­ni­je in­for­mi­sa­nje de­ce u in­sti­tu­ci­ja­ma i al­ter­na­tiv­nom zbri­nja­va­nju o po­sto­je­ćim me­ha­ni­zmi­ma ko­ji im omo­gu­ća­va­ju da pri­ja­ve na­si­lje na je­zi­ku ko­ji de­te raz­u­me, ali i una­pre­đe­nje me­ha­ni­za­ma za pod­no­še­nje žal­be ko­ji je po­ver­ljiv, bez­be­dan i pri­la­go­đen de­ci. 

Ostva­ri­va­nje sve­op­šteg na­pret­ka zah­te­va ho­li­stič­ki pri­stup ko­ji uklju­ču­je otvo­re­nu i is­kre­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa de­com, obezbeđenje re­sur­sa i po­dr­ške za nji­hov raz­voj, kao i stva­ra­nje sredine u ko­joj se de­ca ose­ća­ju slo­bod­no da iz­ra­ze svo­je mi­šlje­nje i u kome se osećaju bezbedno. Ključ­ni ko­rak ka ovom ci­lju je una­pre­đe­nje za­ko­no­dav­nog okvi­ra ko­ji šti­ti pra­va de­te­ta, ali isto ta­ko va­žno je do­sled­no spro­vo­đe­nje tih za­kon­skih od­re­da­ba. Sa­mo kroz za­jed­nič­ki na­por dru­štva, ro­di­te­lja, nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja i same dece mo­že­mo obez­be­di­ti sva­kom de­te­tu pra­ved­nu pri­li­ku za rast, raz­voj i ostva­ri­va­nje nje­go­vog pu­nog po­ten­ci­ja­la.

Na našem sajtu možete videti najnoviji izveštaj o stanju prava deteta u različitim oblastima: https://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2023/06/Izvestaj-prava-deteta-2017-2023.pdf