Glyph

U susret Strategiji o pravima deteta Evropske unije

15.11.2020.

U toku je izrada sveobuhvatne Strategije o pravima deteta Evropske unije, čije je usvajanje planirano za prvi kvartal 2021. godine, a koja  će osigurati okvir za bolju promociju i zaštitu prava deteta. Strategija će sadržati mere koje EU treba da sprovede, kako bi se osiguralo sledeće: pristup pravima za najugroženiju decu, zaštita dece u digitalnom dobu, prevencija i zaštita dece od nasilja i promocija pravosuđa po meri deteta.

U saradnji sa Eurochild-om i Terre des hommes u Evropi, članovi Kluba DX, kao i Dečjeg savetodavnog odbora, koji je uspostavljen na projektu „FOCUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta” aktivno učestvuju u konsultativnom procesu za izradu Strategije o pravima deteta EU.

Izdvajamo neke od zaključaka do kojih su oni došli 🔻🔻🔻

📌O pravosuđu po meri deteta:

 • ✅“Pravosudni sistem koji razume potrebe deteta, koje omogućava detetu da bude aktivan akter, ne samo pasivni učesnik.”
 • ✅“Pravosudni sitem prilagođen detetu (deca informisana, način obraćanja prilagođen detetu, vodi se računa o psihološkom aspektu).”
 • ✅“Sistem u kome se dete poštuje.”
 • ✅“Sistem gde je dete informisano.“

📌Kao probleme vide:

 • ✅“Neuvažavanje mišljenja dece, deca se ne pitaju da daju mišljenje.”
 • ✅“Neinformisanost dece o pravima koja imaju u pravosudnom sistemu.”
 • ✅“Neprofesionalnost onih koje rade sa decom, svi moraju da znaju i poštuju prava deteta.”
 • ✅“Nezainteresovanost odraslih da uključe decu.”

📌Idealni pravosudni sistem po njima je:

 • ✅“Prilagođen detetu u skladu sa detetovim uzrastom.”
 • ✅“Pravedan.”
 • ✅“Deca i roditelji su informisani o pravima deteta.”
 • ✅“Odrasli su zainteresovani da uključe decu i dozvole im da aktivno učestvuju.”

📌Naši partneri na projektu➡️

Terre des hommes in Europe
Defence for Children International Holandija
Child Circle Belgija
Terre des hommes – Romania
Terre des hommes Hellas
ИСДП (SAPI) Bugarska

⏺Co-funded by European Commission, EU Justice and Consumers