Glyph

Saopštenje o održanom dijalogu ,,Uloga sistema socijalne zaštite i struke socijalnog rada u obezbeđvanju bezbednog okruženja za rast i razvoj dece u Srbiji“

21.12.2023.

Centar za prava deteta održao je, 12. decembra 2023. godine, u Kragujevcu dijalog sa stručnjacima iz oblasti prava deteta na temu nasilja nad decom. Dijalog je bio posvećen na ulogu sistema socijalnog rada u obezbeđivanju bezbednog okruženja za rast i razvoj svakog deteta.

Od posebnog značaja su stavovi i mišljenja praktičara-pružaoca usluga u socijalnoj zaštiti, kao i konsultacije sa stručnjacima u ovoj oblasti, na osnovu kojih je konkretizovan predlog za unapređenje sistema socijalne zaštite i struke socijalnog rada, a koji je ključan za stvaranje bezbednog i negujućeg okruženja za svako dete.

Imperativ je da sistem socijalne zaštite ne reaguje samo na ozbiljne slučajeve nasilja i zanemarivanja već i da deluje preventivno. Stoga je neophodan razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, odnosno dnevnih usluga koja su propisana Zakonom o socijalnoj zaštiti, a koje, obezbeđuje jedinica lokalne samouprave. Ove usluge trebaju biti stručno vođene, sa fokusom na celovit pristup radu s porodicom i njenim odnosima s okolinom, uključujući školu i pristup drugim relevantnim uslugama.

Tokom dijaloga, predstavljeni su konkretni primeri ovakvih usluga, a koje se već pružaju u nekoliko opština. Primer je usluga porodične konferencije, gde stručnjak razgovara s članovima porodice i osobama bitnim detetu, kako bi zajedno kreirali plan podrške za dete. Ukoliko se problemi nastavljaju, centar za socijalni rad, kao organ starateljstva, preuzima dalje odluke o dobrobiti deteta. Dalje, Savetovališta za brak i porodicu su već operativna u oko 20% opština u Srbiji i pružaju različite usluge rane intervencije porodicama u teškoćama. Ove usluge obuhvataju individualni rad s decom, rad s celom porodicom, organizaciju radionica za roditelje, kao i radionica za različite ciljne grupe dece kojima je potrebna podrška.

Na osnovu konsultacija, nužno je da svaka opština u Srbiji razvije preventivne usluge socijalne zaštite, kako je gore predloženo. Ovo predstavlja ključni korak ka obezbeđivanju pozitivnog i sigurnog okruženja za rast i razvoj svakog deteta. Iako opštine imaju autonomiju u razvoju lokalnih usluga, potrebno je promeniti pristup i učiniti ih obaveznim za razvoj preventivnih usluga. Takođe, potrebno je da centri za socijalni rad imaju dovoljan broj zaposlenih kako bi efikasno sprovodili definisane procedure i pružali adekvatnu zaštitu najugroženijoj deci u Srbiji.

U narednom periodu, Centar za prava deteta planira dalja zagovaranja u cilju unapređenja u sistemu obrazovanja, pravosuđa i zdravstva. Verujemo da su mali koraci napretka neophodni u ovim ključnim sistemima kako bismo efikasno suzbili nasilje nad decom u Srbiji.

Dijalog je održan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti prava deteta“, koji sprovodi Centar za prava deteta, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.