Glyph

Održana peta panel diskusija „Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima“

23.12.2021.

Centar za prava deteta (CPD) održao je 20. decembra 2021. godine petu panel diskusiju na temu pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja putem ZOOM platforme, na kojoj je učestvovalo 18 roditelja i predstavnika centara za socijalni rad, škole i civilnog sektora iz Bora, Ade, Brusa, Žablja, Žagubice, Kosovske Mitrovice i Niša.

Na samom početku, učesnicima su predstavljene dosadašnje aktivnosti CPD-a na polju pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja. Tom prilikom su upoznati sa ključnim nalazima Mapiranja programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Srbiji, Priručnikom za trenere/ice „Pozitivno roditeljstvo“, Priručnikom za trenere/ice „Razvod roditelja i zaštita dece“, Vodičem za facilitatore „Pozitivno roditeljstvo“ i Vodičem za facilitatore „Razvod roditelja i zaštita dece“. Pored toga, učesnici su upoznati i sa onlajn platformama koje je CPD izradio u proteklom periodu, i to platformom za e-učenje, koja je namenjena stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i pravosuđu koji su motivisani da osveže ili unaprede svoja znanja u oblasti pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja, kao i platformom za roditelje „Roditeljstvo se uči“.

Potom je usledila diskusija u okviru panela koji je bio posvećen pozitivnom roditeljstvu. Učesnici navode da su najčešći faktori koji otežavaju savremeno roditeljstvo uglavnom loša finansijska situacija i nedostatak vremena roditelja da se kvalitetno posvete roditeljstvu, ali i odsustvo adekvatne sistemske podrške roditeljima koji se suočavaju sa izazovima savremenog roditeljstva. Kao jedan od razloga, takođe navode i neplanirano roditeljstvo i prerano zasnivanje porodice. Predstavnici centara za socijalni rad navode i nesaradljivost roditelja kao jedan od izazova u pružanju podrške roditeljstvu. Takođe ističu i uticaj pandemije na roditeljstvo, i kao jedan od većih izazova navode rad sa decom koja su usled posledica pandemije ostala bez jednog roditelja. Iako je većina učesnika inicijalno smatrala da u njihovim zajednicama postoje odgovarajući resursi za podršku roditeljima u praktikovanju pozitivnog roditeljstva, diskusija je otkrila da su  postojeći resursi ipak nedovoljni, posebno u situacijama koje nastaju kao posledica pandemije.

Panel posvećen zaštiti dece u visokokonfliktnim razvodima ukazao je da se profesionalci u sistemu socijalne zaštite susreću sa velikim brojem visokokonfliktnih razvoda u svom radu, i ističu da otuđenje deteta predstavlja veliki izazov. Navode da sudstvo indirektno doprinosi porastu otuđenja kroz dugotrajne sudske procese, i da se oni sami često osećaju nemoćno. Više od polovine učesnika (63,2%) je zaključilo da ne postoje odgovarajući resursi za pružanje podrške deci tokom razvoda roditelja, dok 26,3% smatra da takvi resursi delimično postoje, a samo 10,5% da takvi resursi zaista postoje.

Na samom kraju, učesnici zaključuju da je potrebno mnogo više raditi na edukaciji roditelja kroz preventivni rad. Predlažu sistemsku podršku u vidu organizovane podrške roditeljima koji su u procesu razvoda, ali i preventivne podrške roditeljima koji bi imali mogućnost posećivanja tematskih radionica posvećenih roditeljstvu koje bi se redovno održavale barem jednom mesečno u svakoj zajednici, na kojima bi se razgovaralo o izazovima i dilemama sa kojima se suočavaju. Ujedno, učesnici su istakli da bi kontinuirane i sistematične edukacije stručnjaka iz socijalne zaštite u oblasti zaštite dece i razvoda roditelja, posebno u slučajevima visokokonfliktnih razvoda, i te kako bile korisne u njihovom radu.

Sastanak je održan u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“, koji CPD sprovodi uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat sufinansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.