Glyph

Formirana radna grupa za izradu Nacionalnog plana akcije za decu

Predsednica Centra za prava deteta, Ivana Stevanović imenovana je za jednu od članica radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za decu.

Imajući u vidu da je prethodni Nacionalni plan akcije za decu istekao 2015. godine Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije inicirao je donošenje novog Nacionalnog plana akcije za decu.

Centar za prava deteta je zajedno sa Koalicijom za monitoring prava deteta u Republici Srbiji zagovarao neophodnost definisanja jedinstvene politike u oblasti prava deteta i donošenja novog Nacionalnog plana akcije za decu, a što je istakao i UN Komitet za prava deteta u jednoj od svojih preporuka upućenih Republici Srbiji.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je 12. aprila 2018. godine rešenje o formiranju radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za decu. Planirano je da se ovim dokumentom definiše kratkoročna, srednjoročna i dugoročna politika prema deci i identifikuju osnovni problemi u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju prava deteta u Republici Srbiji.