Glyph

Studijska poseta mreže „Čuvari dečijih prava“ članicama Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji

Centar za prava deteta je 24. i 25. maja 2018. godine ugostio predstavnike organizacija članica mreže “Čuvari dečijih prava” – Omladinski edukativni klub Sinergija, Misija Ljudi Zvečan, Caritas, Santa Marija kojom koordiniše NVO Domovik.

Cilj ove posete bio je jačanje kapaciteta predstavnika članica mreže “Čuvari dečijih prava” u oblasti zagovaranja, praćenja i izveštavanja o ostvarivanju prava deteta kroz upoznavanje sa radom i aktivnostima Centra za prava deteta, Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji i drugih relevantnih aktera.

Studijskoj poseti su osim predstavnika lokalnih organizacija prisustvovali i predstavnici međunarodnih organizacija Save the Children International i UNICEF.

Ovom prilikom predstavnici mreže “Čuvari dečijih prava” posetili su organizacije članice Koalicije za monitoring prava deteta u Beogradu, gde su se detaljnije upoznali sa njihovim aktivnostima i iskustvima u radu Koalicije.

Tokom prvog dana posete Milena Golić Ružić, programska menadžerka upoznala je prisutne sa principima rada Centra za prava deteta, izveštajnim procesima kojima Centar koordiniše i učestvuje, kao i načinima saradnje i umrežavanja sa relevantnim organizacijama u oblasti prava deteta. Osim rada Centra, Milena Golić Ružić predstavila je i rad i razvoj Koalicije, kao i zajedničke ciljeve kojima teže njene članice.

Vladan Jovanović, konsultant Centra za prava deteta i saradnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava preneo je prisutnima svoja iskustva iz zajedničkog rada Koalicije prilikom izrade indikatora za praćenje primene preporuka UN Komiteta za prava deteta.

Predstavnice organizacije ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima upoznale su goste ove studijske posete sa aktivnostima na polju zaštite dece od trgovine ljudima, svojim iskustvima stečenima u radu Koalicije, a posebno u izveštavanju po Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji.

Tokom drugog dana programa, članovi mreže „Čuvari dečijih prava“ posetili su organizaciju Beogradski Centar za ljudska prava i tom prilikom su im detaljno predstavljeni mehanizmi izveštavanja pred UN telima, kao i aktivnosti na polju zaštite dece migranata, tražioca azila itd. U Centru za socijalnu politiku su upoznati sa radom organizacije i aktivnostima na polju unapređenja socijalne politike.

Takođe učesnici posete imali su priliku da se informišu i upoznaju sa radom Mreže organizacije za decu Srbije – MODS.
Centar za prava deteta i NVO Domovik su ostvarili saradnju u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ koji realizuju u saradnji sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Tokom studijske posete potpisan je i Memorandum o saradnji ove dve organizacije. Namera je da se ostvarena saradnja na polju praćenja ostvarivanja prava deteta kontinuirano unapređuje i jača, a članice Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji i mreže „Čuvari dečijih prava“ bliže povežu u svom radu kroz razmenu iskustava i znanja.