Glyph

Direktorka Centra za prava deteta na Svetskom kongresu o pravosuđu po meri deteta u Parizu predstavila iskustvo Srbije u primeni diverzionih mehanizama razvijenih u okviru reforme sistema maloletničkog pravosuđa

Direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović je učestvovala na Svetskom kongresu o pravosuđu po meri deteta u Parizu, Francuskoj, od 28. do 30. maja 2018. godine. Ovom prilikom, Ines Cerović je predstavila iskustvo Srbije u primeni diverzionih mehanizama razvijenih u okviru reforme sistema maloletničkog pravosuđa kroz dva međusobno povezana projekta: prvi koji je bio sproveden uz donatorsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Norveške od strane organizacije International Management Group – IMG – od 2010. do 2014. godine, i drugi koji je bio podržan od strane Evropske unije kroz IPA fondove, a koji je sproveo UNICEF u partnerstvu sa ministarstvima nadležnim za pitanja pravosuđa i socijalne zaštite od 2014. do 2017. godine. Centar za prava deteta je učestvovao u sprovođenju oba projekta.

                           

Prezentacija je održana u okviru panela “Zadržati ih van sistema: unapređenje diverzionih mera za decu na tri kontinenta” koji je vodio profesor Ton Liefaard, predsedavajući UNICEF-a za prava deteta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lajdenu, Holandiji. Pored predstavljenog iskustva iz Srbije, na panelu su učestvovali stručnjaci Centra za maloletničko pravo iz Filadelfije koji su predstavili iskustvo na unapređenju sistema maloletničkog pravosuđa na američkom kontinentu, dok su stručnjaci iz Centra za prava deteta sa Univerziteta iz Pretorije predstavili kako se vaspitni nalozi primenjuju u Južnoafričkoj Republici.

Ines Cerović je prikazala na koji način je broj određenih vaspitnih naloga porastao sa 1,69% od ukupnog broja prijavljenih maloletnih učinilaca u 2010. do 28% u 2016. godini. Ovo je postignuto kroz izgradnju multisektorske saradnje putem osnivanja tzv. ’timova za maloletničko pravosuđe’ i intenzivnog unapređenja kapaciteta svih relevantnih stručnjaka, izradu nacrta nedostajućih podzakonskih akata i razvijanje sveobuhvatnih standarda i procedura za primenu vaspitnih naloga u cilju premošćavanja prepreka i omogućavanja primene vaspitnih naloga u praksi.

Na Kongresu je takođe objašnjeno na koji način je pažnja usmerena na unapređenje kvaliteta primenjenih vaspitnih naloga kroz specijalno dizajnirane intervencije sa decom učiniocima krivičnih dela i njihovim porodicama. Intervencije se sprovode u lokalnoj zajednici i proističu iz snažnog multisektorskog procesa, i to na holistički i sistematičan način, gde se dete posmatra kao deo sistema kome pripada. Ovaj pristup je zasnovan na snagama deteta i unapređenju njegove rezilijentnosti, te na principu da svako dete, pa čak i ono sa najkompleksnijim problemima, ima potencijal pozitivnog razvoja kada se primeni odgovarajuća kombinacija prilika i podržavajućih odnosa uz aktivno učešće deteta u celom procesu.