Glyph

Child Rights in Policy and Practice

Naziv projekta: Prava deteta u politikama i praksi
Donator: Save the Children International uz podršku Vlade Švedske
Period sprovođenja: 1.1.2017 – 31.12.2021.

Projekat je usmeren na unapređenje sistema zaštite dece, struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima.

Kroz ovaj projekat podneto je niz inicijativa u cilju usvajanja državne politike prema deci, donošenja sveobuhvatnog Zakona o pravima deteta, formiranja institucije ombudsmana za decu, uvođenja zabrane telesnog kažnjavanja u svim sredinama, uključujući i porodičnu. Takođe, u 2019. je razvijen program obuke i trening trenera za pozitivno roditeljstvo za nastavnike u školama koji su zatim održali niz obuka za roditelje/staratelje. U 2020. godini, program pozitivnog roditeljstva je proširen na veći broj škola širom zemlje, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom nastavnika i roditelja Srbije, a plan je da se sa tim nastavi i u 2021. godini. Nastavlja se jačanje Kluba DX i rad sa novom grupom dece.

Pored Centra za prava deteta iz Srbije, partneri na projektu su i organizacije civilnog društva iz Moldavije, Ukrajine i Makedonije.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013