Glyph

Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

Vreme realizacije: 2013 – 2016. godina

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih u periodu od 2011. do 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden.

Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.
I tokom 2016. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantnih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

Ostvareni rezultati:

 • Realizujući projekat predstavnici Centra zalagali su se za bolje uređenje predloženih zakonskih rešenja značajnih za ostvarivanje prava deteta i lobirali su za izmene i dopune različitih zakona relevantnih za oblast prava deteta (dostavljeni amandmani Centra uvršteni su u novi Zakon o sportu (usvojen od strane Skupštine Republike Srbije (“Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), dostavljene primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Građanskog zakonika, dostavljeni komentari i sugestije na Nacrt zakona o zaštitniku prava deteta Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (na održanoj konstitutivnoj sednici Saveta za prava deteta održanoj 20. decembra 2016. godine, predstavljeni su i podržani od strane članica Saveta komentari i sugestije Centra za prava deteta na Nacrt).
 • Izrađena analiza Zakona o izmenama i dopunama zakona o prekršajima i analiza Zakona o javnom redu i miru. Obe analize pripremljene su s aspekta ostvarivanja prava deteta, tj. kakve su njihove konsekvence u odnosu na decu.
 • Izrađena je analiza i pisani prilog za Grupu eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA), koja prati sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima u zemljama koje su je ratifikovale.
 • Centar za prava deteta izradio je sveobuhvatnu analizu na temu odgovora na vršnjačko nasilje. Analiza daje jasan uvid u normativno-pravni okvir relevantan za ovu pojavu, pregled faktora koji doprinose nastanku pojave i ključnih posledica po dete, vršnjake, porodicu i društvo u celini, kao i pregled relevantnih mehanizama za odgovor na vršnjačko nasilje u vaspitno obrazovnom sistemu sa ključnim preporukama za unapređenje. Ključni nalazi i preporuke učinjeni su dostupnim stručnoj i široj javnosti objavljivanjem na sajtu Centra za prava deteta. 
 • Principi prava deteta u poslovnom okruženju – izrađen pregled aktuelnog stanja po odabranim principima i definisani pravci delovanja Centra.
 • Delegaciji Evropske unije dostavljen je pisani prilog za potrebe izrade godišnjeg izveštaja za Srbiju za 2016. godinu. Problemi i prioriteti na koje je ukazao Centar za prava deteta našli su svoje mesto u izveštaju.
 • Predstavnici Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji, učestvovali su 7. juna 2016. godine na pripremnoj sednici UN Komiteta za prava deteta na kojoj su predstavili najvažnije zaključke iz Drugog i trećeg alternativnog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008 – 2014) kao i druga važna zapažanja. Komitet za prava deteta uputio je listu pitanja Republici Srbiji u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Listom dodatnih pitanja obuhvaćena su i pitanja istaknuta u Alternativnom periodičnom izveštaju koji je pripremila Koalicija, kao i ona na koja su predstavnici Koalicije ukazali na pripremnoj sednici Komiteta za prava deteta.
 • Centar je pripremio pregled izabranih preporuka iz Pratećeg izveštaja koji je upućen Savetu za ljudska prava i Liste pitanja Komiteta za prava deteta, a u cilju ukazivanja na prioritetne zadatke koji očekuju Republiku Srbiju u narednom periodu u oblasti prava deteta (više informacija videti na www. cpd.org.rs). Na osnovu urađenog pripremljeni su i poslati dopisi relevantnim ministarstvima.
 • S ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu predstavnici Centra su učestvovali na 60 stručnih/javnih skupova u zemlji i inostranstvu.
 • Baza relevantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra za prava deteta sadrži 96 zakona Republike Srbije koji se tiče dece.
 • Sprovedena evaluacija operativnog plana Centra za prava deteta za 2016. godinu i izrađen Nacrt operativnog plana za 2017. godinu.
 • Članovi Dečjeg informativno kulturnog servisa – DX nastavili su svoj rad i u 2016. godini. Rad DX u ovoj godini bio je fokusiran na upoznavanje dece i mladih sa stanjem prava deteta i značajem izveštavanja. Radi toga članovi Dečjeg informativno kulturnog servisa – DX uz podršku Centra za prava deteta i u saradnji sa organizacijom Save the Children International pripremili su informativnu brošuru sa nalazima iz „Izveštaja o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“ koji se nalaze u Drugom i trećem periodičnom izveštaju o primeni Konvencije o pravima deteta; nalazima iz Drugog i trećeg perodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008-2014) i osnovnim informacijama o procesu izveštavanja pred Komitetom za prava deteta. 
 • Članovi DX-a su za svoje vršnjake organizovali i održali 8 radionica s ciljem informisanja o procesu izveštavanja pred Komitetom za prava deteta, glavnim nalazima iz Alternativnog periodičnog izveštaja i „Izveštaja o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih“ koji se nalaze u Državnom izveštaju. Radionice su održane za: učenički parlament srednje Drvne škole, članove klubova Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG koji okupljaju decu sa smetnjama u razvoju, učenike Osnovne škole “Ivan Milutinović“, decu i mlade članove BIMUN-a (Belgrade International Model United Nations), učenike srednje škole “Artimedia”, “V beogradske gimnazije” i za učenike Druge ekonomske škole. Na radionicama je učestvovalo 200 dece i mladih.
 • Organizacija Save the Children International je organizovala letnju školu u Strugi u Makedoniji u periodu od 20. do 25. juna 2016. godine, gde su članovi grupe DX imali priliku da razmene svoja iskustva sa vršnjacima iz Moldavije, Ukrajine i sa Kosova kroz druženje i učešće na radionicama o odgovornom korišćenju informacionih tehnologija, kako da iskoriste najbolje što im internet pruža; kako da ostanu bezbedni u online svetu.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina