Glyph

Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

 • Vreme realizacije: 2013. – 2015. godina

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

  Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih tokom 2011. i 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden. Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

  Tokom 2014. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantinih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

  Ostvareni rezultati:

  • S ciljem lobiranja i zastupanja u vezi sa priznavanjem i poboljšanjem pravosuđa po meri deteta u zakonodavstvu i praksi u Srbiji predstavnici Centra za prava deteta učestvovali su u radu radnih grupa za izradu izmena i dopuna zakona, strategija, akcionih planova.
   Realizujući projekat „Zaštita dece i mladih od nasilja u sportu“ predstavnici Centra lobirali su za izmene Zakona o sportu.
  • S ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu predstavnici Centra učestvovali su na ukupno 47 stručnih skupova (42 u zemlji i 5 u inostranstvu).
  • Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji pripremila je nacrt Drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i Fakultativnog protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i pornografiji. Alternativni izveštaj će biti kompletiran nakon finalizacije Državnog izveštaja.
  • Baza relevantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra za prava deteta sadrži 91 zakon Republike Srbije koji se tiče dece.
  • Predstavnici omladinske grupe DX predstavili su svojim vršnjacima Izveštaj o pravima deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih i Preporuke Saveta za ljudska prava UN povodom drugog procesa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u Republici Srbiji sa aspekta prava deteta na ukupno 4radionice;
  • U poslednjem kvartalu 2014. godine započet je proces sertifikacije sistema menadžmenta organizacije po ISO9001 standardu.
  • Izrađeni evaluacija Akcionog plana Centra za 2014. i Akcioni plan za 2015. godinu.
  • Predstavnici dečjih/omladinskih grupa Dečji informativno kulturni servis – DX i Klub za zdrave promene – klub koji okuplja decu sa smetnjama u razvoju učestvovali su na javnom slušanju koje je povodom 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta organizovao Odbor za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina