Glyph

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje primene prava deteta

Cilj ovog projekta predstavljalo je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje primene prava deteta, kao i njihove međusobne saradnje putem sastanaka, treninga, i pripreme i dostavljanja raznovrsnog materijala partnerskim organizacijama.

Održana su tri celodnevna sastanka/treninga. Odabran je i pripremljen materijal relevantan za problematiku praćenja primene prava deteta, kao i onaj u vezi sa jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima prava deteta. Preveden je Vodič za organizacije civilnog društva za izveštavanje pred Komitetom za prava deteta, kao i Opšti komentari Komiteta za prava deteta koji do sada nisu bili prevođeni, i ti dokumenti su dostavljeni na tim sastancima. Sačinjene su pravne analize oba Fakultativna protokola, kao i ostalih pravnih instrumenata neophodnih za primenu Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji.

Koalicija organizacija za praćenje primene prava deteta razvila je matricu za prikupljanje i diseminaciju prikupljenih podataka u vezi sa stanjem prava deteta u Srbiji. Uspostavljena je i Google grupa za članice Koalicije radi lakše i brže komunikacije među njima.

Realizaciju aktivnosti u okviru ovog desetomesečnog projekta godini podržao je OEBS.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina