Glyph

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje primene prava deteta

Cilj ovog projekta predstavljalo je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje primene prava deteta, kao i njihove međusobne saradnje putem sastanaka, treninga, i pripreme i dostavljanja raznovrsnog materijala partnerskim organizacijama.

Održana su tri celodnevna sastanka/treninga. Odabran je i pripremljen materijal relevantan za problematiku praćenja primene prava deteta, kao i onaj u vezi sa jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima prava deteta. Preveden je Vodič za organizacije civilnog društva za izveštavanje pred Komitetom za prava deteta, kao i Opšti komentari Komiteta za prava deteta koji do sada nisu bili prevođeni, i ti dokumenti su dostavljeni na tim sastancima. Sačinjene su pravne analize oba Fakultativna protokola, kao i ostalih pravnih instrumenata neophodnih za primenu Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji.

Koalicija organizacija za praćenje primene prava deteta razvila je matricu za prikupljanje i diseminaciju prikupljenih podataka u vezi sa stanjem prava deteta u Srbiji. Uspostavljena je i Google grupa za članice Koalicije radi lakše i brže komunikacije među njima.

Realizaciju aktivnosti u okviru ovog desetomesečnog projekta godini podržao je OEBS.

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina