Glyph

Jačanje kapaciteta sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji

Glavni cilj ovog projekta predstavljalo je jačanje kapaciteta sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji i s tim u vezi nastavak i intenziviranje rada kako bi se osigurala primena standarda u oblasti maloletničkog pravosuđa. Posebni ciljevi projekta bili su: 1. pružanje pomoći Radnoj grupi oformljenoj pri Ministarstvu pravde u izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica na participativan način, baziranoj na gledištima i preporukama ključnih aktera, uključujući stručna lica iz različitih sektora; 2. izrada preporuke za poboljšanje sistema prikupljanja i praćenja podataka relevantnih za sistem maloletničkog pravosuđa u Srbiji, i procena podesnosti preporuka kroz istraživanje.

Tokom 2011. godine, u okviru ovog projekta, a kroz rad posebno oformljene radne grupe, razvijene su Preporuke za poboljšanje sistema za prikupljanje i praćenje podataka od značaja za sistem maloletničko pravosuđe, kao i Nacrt izmena i dopuna formulara SK3 i SK4. Finalizirani dokumenti podneti su Savetu za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima (u daljem tekstu: Savet), koji ih je i usvojio u novembru 2011. godine. Od strane predsednika Saveta sačinjeni i usvojeni predlozi i preporuke dostavljeni su svim relevantnim subjektima.

Počev od januara 2012. godini, usledilo je istraživanje o određenom broju indikatora koje je realizovano za područje tri viša suda (Beograd, Novi Sad i Niš).

Projekat je realizovan u periodu oktobar 2010 – oktobar 2012. godine uz podršku kancelarije Unicefa u Beogradu.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina