Glyph

Ka pravosuđu po meri deteta u Srbiji

Vreme realizacije: mart 2015 – maj 2017. godina

Projekat se sprovodi u okviru IPA projekta – „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji finansira Evropska unija, a realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om

Projekat je usmeren ka:

– Stvaranju preduslova za realizaciju procedura koje obezbeđuju najbolji interes deteta u parničnom postupku izradom smernica/instrumenata, zalaganjem za poštovanje učešća dece kroz korišćenje studija/dokaza i osposobljavanjem zaposlenih u pravosuđu i socijalnoj zaštiti;
-Stvaranju preduslova za sprovođenje postupka za poboljšanje zaštite dece žrtava u krivičnom postupku, u partnerstvu sa Pravosudnom akademijom, kroz organizovanje informativnih sesija u 92 opštine u bliskoj saradnji sa zaposlenima u UNICEF-u, konsultantima i prezenterima u informativnim sesijama;
-Motivisanju, izgradnji kapaciteta i omogućavanju umrežavanja pružalaca besplatne pravne pomoći u slučajevima u vezi kršenja prava deteta u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

Tokom 2016. godine Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Centar za prava deteta nastavili su implementaciju projekta.

Ostvareni rezultati:

 • U periodu od 22. do 26. februara održan je trening „Kako do pravosuđa po meri deteta – Učešće dece u građanskim sudskim postupcima i procena najboljeg interesa deteta“. Na treningu je 14 učesnika osnaženo za sprovođenje informativnih sesija za sudije, advokate i predstavnike centara za socijalni rad. Informativne sesije realizovane su i u partnerstvu sa Pravosudnom akademijom, a u cilju povećanja razumevanja položaja i potreba deteta u građanskim sudskim postupcima i unapređenja prakse učešća deteta u istim.
 • U periodu od 06. maja do 28. oktobra organizovana je 91 informativna sesija na temu „Kako do pravosuđa po meri deteta – učešće dece u građanskim sudskim postupcima i procena najboljeg interesa deteta“.
  Na informativnim sesijama bio je 831 učesnik i to:
  – 213 sudija osnovnih sudova
  – 46 sudija viših sudova
  – 156 sudijskih pomoćnika
  – 282 predstavnika Centara za socijalni rad
  – 104 advokata
  – 30 predstavnika drugih institucija
 • Za potrebe održavanja pomenutih informativnih sesija pripremljen je i odštampan promotivni materijal „Prava deteta u građanskim sudskim postupcima“ koji je distribuiran svim Višim i Osnovnim sudovima i centrima za socijalni rad u Srbiji.
 • U okviru projekta objavljene su i “Smernice za postupanje centara za socijalni rad u kontekstu građanskih sudskih postupaka koji se tiču prava i interesa deteta“. Njihov cilj je da stručnim licima u centrima za socijalni rad pruže oslonac za uspešno ostvarivanje procesnih uloga i zadataka koje imaju u građanskom sudskom postupku. One predstavljaju set praktičnih uputstava za rad i svojevrsne alate čijom se primenom obezbeđuje da centri za socijalni rad prepoznaju pravozaštitnu potrebu i pokrenu odgovarajuće sudske postupke, kao i da na valjan način ispune naloge suda, doprinoseći na taj način efikasnosti sudskih postupaka i pružanju delotvorne pravne zaštite pravima i interesima deteta. 
 • Kao doprinos izgradnji pravosuđa po meri deteta u Srbiji jedan deo projekta predviđa i unapređenje kapaciteta postojećih pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta, posebno u oblasti zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. U tom smislu formirana je Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta pod koordinacijom Centra za prava deteta. U ovom momentu mreža obuhvata 36 pružalaca besplatne pravne pomoći iz raznih gradova/mesta u Srbiji. S ciljem unapređenja kapaciteta članica mreže održano je 5 treninga:

-23. maja održan je trening s ciljem upoznavanja članica sa
konceptom prava deteta i međunarodnim standardima u
ovoj oblasti. Predavačica na treningu bila je prof. dr Nevena
Petrušić.

– 24. juna s ciljem unapređenja i sticanja komunikacijskih
veština i znanja u radu sa klijentima, a s posebnim akcentom
na komunikaciju sa detetom održan je drugi trening.
Trenerica na obuci bila je Dragana Ćuk Milankov.

-26. septembra održan je trening radi jačanja kapaciteta
članica mreže o pravima i odgovornostima deteta u
obrazovnom sistemu i zaštiti od nasilja. Obuku su vodile
Biljana Lajović i Marija Petrović.

-21. i 22. novembra predstavnici mreže učestvovali su na treningu čija je tema bila Zaštita prava deteta putem strateške parnice u Moldaviji, Ukrajini i Srbiji. Cilj obuke je bio da se učesnici upozanaju sa konceptom strateške parnice na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, pro bono praksom i kako i na koji način kroz stratešku parnicu
voditi kampanju. Trening su vodili predstavnici Međunarodne mreže za prava deteta (CRIN), a u organizaciji Save the Children International.

-Od 8. do 10. decembra održan je trening radi upoznavanja članica mreže sa ulogom i nadležnostima centra za socijalni rad u građanskim
sudskim postupcima. Na treningu su učesnici imali priliku i da se upoznaju sa temom javnog zastupanja i zajednički kreiraju plan aktivnosti s ciljem promocije rada mreže i zagovaranja za besplatnu pravnu pomoć prilagođenu deci. Obuku su vodile Aleksandra Čalošević,
Ranka Vujović, Slađana Radulović i Milena Golić Ružić.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina