Glyph

Prava deteta u Srbiji – praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Prava deteta u Srbiji – praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled“ u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“ koji finansijski podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Projekat se realizuje u periodu od 18. aprila do 18. oktobra 2017. godine.

Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta razmotrio je Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji 24. januara i usvojio zaključna zapažanja 3. februara 2017. godine.

Kroz date preporuke Komitet za prava deteta je Republici Srbiji ukazao šta je potrebno da se preduzme da bi se unapredila primena Konvencije o pravima deteta. Iako su mere koje treba preduzeti prvenstveno obaveza države, uloga civilnog sektora i šire javnosti je da državu u tome podstiču i na tom putu sa njom sarađuju.

Kroz projekat „Prava deteta u Srbiji – praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled“ Centar će zajedno sa Užičkim centrom za prava deteta i organizacijom ASTRA – članicama Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji relevantnim organizacijama, institucijama i medijima približiti zaključna zapažanja i preporuke Komiteta.

U okviru projekta biće pripremljena i odštampana publikacija sa zaključnim zapažanjima, preporukama i pregledom relevantnih činjenica koje su se pojavile u periodu od usvajanja preporuka do njihovog publikovanja. Takođe, biće organizovana konferencija namenjena predstavnicima civilnog društva u cilju obezbeđivanja što potpunijeg razumevanja preporuka i iniciranja njihovih zagovaračkih aktivnosti. Na konferenciji će biti predstavljeni i zaključci iz priloga udruženja građana, a s aspekta ostvarivanja prava deteta u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina