Glyph

Živeti prava deteta 2010-2012

Namera ovog projekta bila je da promoviše participativni model praćenja primene prava deteta kroz razvoj kapaciteta dece i civilnog društva za praćenje i lobiranje za poboljšanje prava deteta, a u partnerstvu dece i odraslih. Partneri na projektnim aktivnostima bili su Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji i dečje grupe koje deluju u okviru partnerskih organizacija.

U prvoj godini realizacije projektnih aktivnosti kao cilj postavljen je razvoj partnerstva između dece i odraslih u aktivnostima koje se tiču monitoringa i zagovaranja, da bi se u naredne dve godine ciljevi odnosili još i na podizanje svesti kod donosilaca odluka o značaju učešća dece u pripremi Državnih izveštaja o primeni prava deteta, kao i na izgradnju operativne Koalicije za praćenje prava deteta za monitoring i zagovaranje kako bi se poboljšalo stanje prava deteta.

Realizaciju aktivnosti podržali su Save the Children Norway i Save the Children Sweden.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina