Glyph

Živeti prava deteta 2010-2012

Namera ovog projekta bila je da promoviše participativni model praćenja primene prava deteta kroz razvoj kapaciteta dece i civilnog društva za praćenje i lobiranje za poboljšanje prava deteta, a u partnerstvu dece i odraslih. Partneri na projektnim aktivnostima bili su Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji i dečje grupe koje deluju u okviru partnerskih organizacija.

U prvoj godini realizacije projektnih aktivnosti kao cilj postavljen je razvoj partnerstva između dece i odraslih u aktivnostima koje se tiču monitoringa i zagovaranja, da bi se u naredne dve godine ciljevi odnosili još i na podizanje svesti kod donosilaca odluka o značaju učešća dece u pripremi Državnih izveštaja o primeni prava deteta, kao i na izgradnju operativne Koalicije za praćenje prava deteta za monitoring i zagovaranje kako bi se poboljšalo stanje prava deteta.

Realizaciju aktivnosti podržali su Save the Children Norway i Save the Children Sweden.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina