Glyph

Živeti prava deteta

Projekat je promovisao participativni model praćenja primene prava deteta kroz razvoj kapaciteta dece i civilnog društva za praćenje i lobiranje za poboljšanje prava deteta, a u partnerstvu dece i odraslih. Partneri na projektnim aktivnostima bili su Koalicija za monitoring prava deteta i dečje grupe koje deluju u okviru partnerskih organizacija.

U 2011. godini, aktivnosti projekta bazirale su se na jačanju kapaciteta Koalicije i osnaživanju saradnje među članicama, lobiranju za specifična pitanja, povećanju vidljivosti Koalicije na nacionalnom i lokalnom nivou, jačanju partnerstva sa decom u procesima monitoringa i lobiranja, osnaživanju dece za aktvno praćenje i zastupanje u vezi sa poboljšanjem stanja prava deteta, kao i na izradi priloga za UPR – Univerzalni periodični pregled.

Koalicija za monitoring prava deteta je realizovala dva plana akcije zastupanja, dok su tri grupe dece za monitoring prava deteta u Užicu, Nišu i Beogradu tokom realizacije projekta sprovele 11 lokalnih akcija zastupanja, zajedno sa Koalicijom za monitoring prava deteta aktivno učestvovale u akciji „Svi uključeni“ i u organizaciji obeležavanja datuma usvajanja Konvencije o pravima deteta.

Projekat je realizovan u periodu januar 2011 – decembar 2011. godine, a realizaciju aktivnosti podržao je Save the Children Norway.

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina