Glyph

Živeti prava deteta

Projekat je promovisao participativni model praćenja primene prava deteta kroz razvoj kapaciteta dece i civilnog društva za praćenje i lobiranje za poboljšanje prava deteta, a u partnerstvu dece i odraslih. Partneri na projektnim aktivnostima bili su Koalicija za monitoring prava deteta i dečje grupe koje deluju u okviru partnerskih organizacija.

U 2011. godini, aktivnosti projekta bazirale su se na jačanju kapaciteta Koalicije i osnaživanju saradnje među članicama, lobiranju za specifična pitanja, povećanju vidljivosti Koalicije na nacionalnom i lokalnom nivou, jačanju partnerstva sa decom u procesima monitoringa i lobiranja, osnaživanju dece za aktvno praćenje i zastupanje u vezi sa poboljšanjem stanja prava deteta, kao i na izradi priloga za UPR – Univerzalni periodični pregled.

Koalicija za monitoring prava deteta je realizovala dva plana akcije zastupanja, dok su tri grupe dece za monitoring prava deteta u Užicu, Nišu i Beogradu tokom realizacije projekta sprovele 11 lokalnih akcija zastupanja, zajedno sa Koalicijom za monitoring prava deteta aktivno učestvovale u akciji „Svi uključeni“ i u organizaciji obeležavanja datuma usvajanja Konvencije o pravima deteta.

Projekat je realizovan u periodu januar 2011 – decembar 2011. godine, a realizaciju aktivnosti podržao je Save the Children Norway.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina