Glyph

Izrada materijala o pravima i obavezama dece koja se nalaze u institucijama (Zavodi za vaspitanje i obrazovanje, Vaspitno popravni dom i Maloletnički zatvor)

 

Vreme realizacije: septembar – novembar 2013. godine

Projekat je realizovala Pravosudna akademija uz finansijsku podršku International Management Group i u saradnji sa Centrom za prava deteta

Tokom septembra 2013. godine, u sklopu projekta Pravosudne akademije, Centar za prava deteta je realizovao 5 radionica s ciljem pripreme materijala prilagođenog maloletnim licima o pravima i obavezama koje oni imaju u institucijama za izvršenje zavodskih vaspitnih mera i kazne maloletničkog zatvora. Radionicama su prisustvovali maloletni učinioci krivičnih dela kojima je izrečena zavodska vaspitna mera upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanja u vaspitno-popravni dom i kazna maloletničkog zatvora. Ciljevi radionica bili su da se utvrdi koliko i kako maloletni učinioci krivičnih dela razumeju svoja prava i obaveze u institucijama, kakva dodatna pojašnjenja su im potrebna kako bi razumeli koja prava i obaveze imaju i ispita u kojoj formi i na koji način bi voleli da se informišu o svojim pravima i obavezama.

Na osnovu održanih radionica pripremljeni su prilagođeni materijali, koji su usvojeni od strane Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina